OBŘADY V DOMĚ

Text je převzat z Pohřebních obřadů (© ČBK, Praha 1999). Oproti originálu jsou vynechány některé varianty.

Kněz si oblékne albu nebo superpelici a fialovou nebo černou (při pohřbu dítěte bílou) štolu, a chce-li, také pluviál téže barvy. Spolu s ministranty, kteří nesou kříž a svěcenou vodu, se odebere do domu zemřelého. Je ovšem třeba vzít přitom v úvahu místní podmínky a okolnosti.
Po příchodu do domu pozdraví kněz vlídně přítomné, potěší je a uvede některá slova z Písma svatého - např.:
Mt 11,23

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

nebo Sir 2,6
Důvěřuj Bohu a on se tě ujme, urovnej svou cestu a doufej v něho. Zachovej si bázeň před ním až do smrti.

nebo 2 Kor 1,3-4
Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.

A může pokropit zemřelého svěcenou vodou.

Potom může následovat žalm (jako zpěv nebo jako modlitba) s odpovědí, vkládanou po každém verši:

Žl 130(129)


Volám k tobě, Pane. nebo: Má duše čeká na Pána.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš hlas můj!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.
Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo
má duše čeká na Pána
více než stráže na svítání.
Více než stráže na svítání
ať čeká Izrael na Hospodina.
Neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všeho jeho provinění.

Nebo jiný žalm s vhodnou odpovědí.

Potom kněz pokračuje:

Pán s vámi.
Odpověď:
I s tebou.

Kněz řekne:
Modleme se.
A po chvíli ticha připojí následující modlitebu (nebo jinou uvedenou v Obřadech):
Bože, s důvěrou svěřujeme našeho bratra (naši sestru) do tvých rukou.
Tvá láska ho (ji) provázela
po celý život:
Věříme, že ho (ji) také teď vysvobodíš ode všeho zlého
a dáš mu (jí) svůj věčný mír. 
A v této víře prosíme, abys ho (ji) uvedl do svého království. 
Vždyť co minulo, bylo časné
a nebude pláč ani nářek ani bolest,
ale jen pokoj a radost,
skrze Tvého Syna v Duchu svatém
na věky věků. Amen.

Po této modlitbě za zemřelého anebo i před ní je možno přidat modlitbu za pozůstalé:
Otče milosrdenství, Bože veškeré útěchy,
ty nás miluješ láskou věčnou
a soumrak našich bolestí proměňuješ ve svítání života.
Shlédni na naši bolest a na náš pláč.
Vždyť tys naše útočiště a síla.
Dej nám pocítit, že jsi s námi, i když jsme opuštěni,
a že je s námi tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
který svou smrtí naši smrt zrušil
a vzkříšením obnovil život.
Dej, ať ho tak věrně následujeme,
abychom se s našimi zemřelými
jednou znovu shledali ve tvém království,
kde už není pláč, ale radost.
Skrze Krista, našeho Pána.

PRŮVOD DO KOSTELA

Pokud je zemřelý přinášen do kostela v průvodu, uspořádá se tento průvod podle místních zvyklosti.
Vpředu jde ministrant s křížem.
Kněz jde před rakvi.
Při průvodu je možno zpívat vhodné žalmy nebo jiný vhodný zpěv.

Následuje mše sv. v kostele
s obřadem posledního rozloučení,
případně průvod na hřbitov a uložení rakve do hrobu.


Tyto obřady v domě zesnulého je možné vynechat.