OBŘADY U HROBU

Text je převzat z Pohřebních obřadů (© ČBK, Praha 1999; oproti originálu jsou vynechány některé varianty). Zpravidla předchází mše svatá v kostele s posledním rozloučením. Poslední rozloučení se ale také může vykonat přímo na hřbitově.

Kněz může začít obřady u hrobu těmito nebo podobnými slovy:

Loučíme se s naším zemřelým bratrem (naší zemřelou sestrou) s vírou ve zmrtvýchvstání. Ať ho (ji) Kristus přijme do slávy věčného života. On našeho bratra (naši sestru) vykoupil svou smrtí a přimlouvá se za něho (za ni) u svého Otce. Láska, která nás s naším zemřelým (naší zemřelou) až dosud spojovala, ať pokračuje ve společenství svatých.

nebo:
Ukládáme tělo našeho zemřelého bratra (naší zemřelé sestry) do země. Posilujeme se nadějí ve vzkříšení mrtvých.

nebo:
V tichém zamyšlení vděčně vzpomínáme na našeho zesnulého bratra (naši zesnulou sestru), děkujeme mu (jí) za všechno, co pro nás vykonal(a) a jeho (její) nesmrtelnou duši doporoučíme milosrdnému Bohu.

Pokud není hrob posvěcen, posvětí ho kněz dříve, než se tam uloží tělo zemřelého.

Modleme se.
Pane Ježíši Kriste,
tys svou přítomností všechno posvěcuješ.
Posvětil jsi hrob, ve kterém jsi odpočíval a z kterého jsi slavně vstal.
A skrze tebe jsou svaté i hroby všech věřících,
neboť oni zemřeli s tebou a s tebou vstanou.
Proto tě prosíme:
Ať v tomto hrobě náš bratr (naše sestra)
pokojně odpočívá a dočká se chvíle,
kdy jej (ji) probudíš, a v tvém světle uvidí Boha.
Neboť tys naše vzkříšení a život,
ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Odpověď:
Amen.

Následují přímluvy, buď celé anebo aspoň část. Možno použít těchto anebo jiných podobných textů:

Pokorně prosme dobrotivého Otce za našeho bratra, který zemřel v Pánu (za naši sestru, která zemřela v Pánu), a pomodleme se také za pozůstalé i za nás za všechny.

Prosíme tě, Pane, za zemřelého (za zemřelou) N;
Zapomeň na jeho (její) hříchy.
Rozpomeň se na všechno, co dobrého vykonal(a).
Otevři mu (jí) bránu do života věčného.
Prosíme tě také za pozůstalé: Potěš je v jejich zármutku. :
V jejich opuštěnosti je neopouštěj.
Rozmnož jejich víru a posilni jejich naději.
Prosíme tě také za nás za všechny: Dej nám sílu vytrvat v tvé službě.
Probouzej v nás touhu po tobě.

Potom se všichni společně pomodlí modlitbu Páně, nebo kněz zakončí přímluvy modlitbou:

Bože, věříme, že nás slyšíš,
když plníme povinnost lásky
a modlíme se za tvého služebníka
(za tvou služebnici) N.
My mu (jí) prokazujeme svou službu poslední.
Ty mu (jí) prokaž své milosrdenství,
které je bez konce:
dej mu (jí) podíl a společenství se svými svatými.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď:
Amen.

Rakev se zemřelým se spouští do hrobu. (Může se tak učinit již před přímluvami). Při spouštění může kněz říci:

Tělo našeho bratra (naší sestry) uložíme (ukládáme) do země, neboť člověk je prach a v prach se obrátí. Ale Kristus proměnil všechno: jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. A proto odevzdejme našeho bratra Kristu, aby mu dal svůj věčný pokoj a aby ho vzkřísil, až přijde v den poslední.


Kněz: Odpočinutí věčené dej mu, Pane,
Všichni: A světlo věčné ať mu svítí.

Rakev je možné pokropit svěcenou vodou, případně okouřit kadidlem.
Po skončení obřadu je možné zpívat antifonu
Zdrávas Královno nebo jiný vhodný zpěv.