Velikonoční vigilie

Pozn: text z Českého misálu jsme na vybraných místech doplnili aktuálními upřesněními z Vademeca pro kněze – Velikonoce 2020, které pro kněze připravila liturgická komise České biskupské konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 2020 (Prot. n. 154/20) a na základě vyjádření diecézních biskupů k otázkám rozeslaným 23. 3. 2020. Tato doplnění uvádíme zelenou barvou. Texty, které aktuálně neplatí, jsou škrtnuty.


Pozn: text z Českého misálu jsme na vybraných místech doplnili zpřesněními z Caeremoniale episcoporum (ed. 1984), z dokumentu Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení (ed. 2001) a z poslední latinské edice Missale romanum (ed. 2008). Tato doplnění uvádíme modrou barvou.


 

Slavení eucharistie

Slavení eucharistie se koná jako obvykle.

V Přípravě na velikonoční svátky a jejich slavení (čl. 90–91) se shrnuje: Čtvrtá část vigilie je slavení eucharistie, je to zároveň její vyvrcholení, protože v plném významu je eucharistie svátost velikonoční, totiž památka oběti na kříži a přítomnost vzkříšeného Krista, dovršuje uvedení do křesťanského života a dává okusit prožívání věčných Velikonoc.
Toto slavení eucharistie ať se nekoná ve spěchu; je třeba, aby všechny obřady a slova měly i navenek co největší působivou sílu: přímluvy, jichž se poprvé účastní novokřtěnci již jako věřící, mající podíl na královském kněžství; přinášení darů za účasti nově pokřtěných, jsou-li přítomni; první, druhá nebo třetí eucharistická modlitba zpívaná spolu s příslušnými vsuvkami; a konečně přijímání eucharistie jako okamžik plné účasti na právě slaveném tajemství.

Kněz přistoupí k oltáři a obvyklým způsobem začíná slavit eucharistii. Je vhodné, aby chléb a víno přinesli nově pokřtění.

Pokud byly pokřtěny děti, je vhodné, aby chléb a víno přinesli jejich rodiče nebo kmotři (Missale Romanum, ed. 2008).

Při slavení eucharistie se doporučuje použít palu nejen na přikrytí kalicha, ale i na přikrytí patény; týká se to jak bohoslužeb slavených s přisluhujícím, tak koncelebrovaných.

 

Modlitba nad dary

Vyslyš, Bože, modlitby svého lidu
a posvěť tyto dary,
abychom měli účast na Kristově velikonoční oběti,
v níž máme počátek věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. velikoční

Kristus je pravý velikonoční Beránek

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky;
abychom tě chválili a oslavovali
zvláště v této veliké noci.

Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.
On je ten Beránek, který byl zabit za hříchy světa:
svou smrtí naši smrt přemohl
a svým vzkříšením obnovil život.

Skrze něho vstoupila do světa tvá radost,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý…

V případě koncelebrujících kněží je vhodné, aby celou eucharistickou modlitbu říkal předsedající sám.

Missale Romanum (ed. 2008) udává, že v eucharistické modlitbě se mají připomenout novokřtěnci a kmotři, jak je uvádí misál a rituálu pro jednotlivé modlitby.

Užívá-li se římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství, a Přijmi tedy.

V tomto společenství slavíme velikou noc,
kdy náš Pán Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých;
a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, ...

Přijmi tedy milostivě, Bože,
oběť svých služebníků i celé své rodiny.
Přijmi tuto oběť zvláště za ty,
kdo se znovu narodili z vody a z Ducha svatého
a dostali od tebe odpuštění všech hříchů.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených.

 

Při všech bohoslužbách se vynechává pozdravení pokoje.

Missale Romanum (ed. 2008) navrhuje, aby se před Beránku Boží kněz obrátil krátce obrátit na nově pokřtěné a vyzdvihl tak velké tajemství, které je pramenem a středem celého křesťanského života.

Eucharistie přisluhujícímu se podává pod způsobou chleba na ruku, případní koncelebranti přijímají podobojí namáčením, předsedající přijímá krev Páně po přijímání koncelebrantů a také purifikuje. Je potřeba dbát na používání čistých purifikatorií i na jejich náležité praní. Je-li někde důvod k větší obezřetnosti, je možné použít dva kalichy a popř. i dvě patény.

Doporučuje se, aby nově pokřtění přijali svaté přijímání pod obojí způsobami se svým kmotrem, kmotrou, rodiči e katolickými manžely či manželkami, stejně jako s laickými katechety. Je vhodné, aby se souhlasem diecézního biskupa, kde tomu okolnosti radí, aby všichni věřící přistoupili ke svatému přijímání pod oběma způsobami.

To totiž slouží k dosažení plnosti znamení eucharistie (Přípravě na velikonoční svátky a jejich slavení, čl. 91).

Antifona k přijímání – Srov. 1 Kor 5,7-8

Nás velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

Podle vhodnosti se může také zpívat žalm 118 (Missale Romanum, ed. 2008) nebo žalm 33 s antifonou „Aleluja, aleluja, aleluja“ nebo jiný radostný velikonoční zpěv (Přípravě na velikonoční svátky a jejich slavení, čl. 91).

 

Modlitba po přijímání

Naplň nás, Bože, svým Duchem;
a když jsme při velikonoční hostině jedli z jednoho chleba,
ať nás všechny spojuje vjedno tvá láska.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Slavnostní požehnání

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa:
ať vás chrání před nákazou hříchu
a ať vám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna:
ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti
a ať vám žehná.

O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu:
ať promění i vaše zármutky v radost
a ať vám žehná.

O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.

O.: Amen.

Může se podle okolností použít i závěrečné požehnání z obřadu křtu dospělých nebo dětí (Missale Romanum, ed. 2008).

Jáhen nebo sám kněz propouští lid těmito slovy:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.

O: Bohu díky, aleluja, aleluja.

 


Zpět: Velikonoční vigilie