Křest v nebezpečí smrti

Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných (© ČBK, Praha 2002) s přihlédnutím k obřadům Uvedení do křesťanského života (Sekretariát ČLK, Praha 1987), na některých místech je z praktických důvodů nepatrně zkrácen.

V případě VÁŽNÉHO NEBEZPEČÍ, ČASOVÉ TÍSNĚ A V OKAMŽIKU SMRTI se použije pouze lití vody (i neposvěcené, ale vždy přírodní) a křestní formule; všechno ostatní se může vynechat.


Chce-li se někdo stát křesťanem ve chvíli, kdy mu hrozí nebezpečí smrti, a je dosud schopen vyslechnout otázky a odpovídat na ně, použije se tohoto obřadu.
Bude-li nově pokřtěný přijímat hned také svátost oltářní, může ji přisluhovatel přinést s sebou hned a před začátkem obřadu a položit ji na stůl přikrytý bílým ubrusem.

Po krátkém rozhovoru s nemocným o pohnutkách, které ho vedou k přijetí křtu, vyzve přisluhovatel kmotra (kmotru) a jednoho nebo dva svědky, aby přistoupili blíže k nemocnému.

OTÁZKY

Potom se nemocného táže těmito anebo podobnými slovy:
Chceš být pokřtěn(a) a stát se křesťanem (křesťankou).
Jsi si vědom(a), že předpokladem křtu je víra v Ježíše Krista?

Nemocný:
Ano.

Víra v Krista ti dává život věčný. Neboť je psáno: Toto je život věčný: abychom poznali jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. Věřit v Krista však také znamená plnit jeho vůli, to jest zachovávat jeho přikázání. Jsi si toho vědom(a)?

Nemocný:
Ano.

Chceš tedy žít jako křesťan (křesťanka)?

Nemocný:
Ano.

A dá-li ti Bůh zdraví a sílu, chceš Krista stále více poznávat a žít s jeho církví?

Nemocný:
Ano.

Nyní, obrácen ke kmotrovi a svědkům, táže se jich přisluhovatel těmito anebo podobnými slovy:
A vy [ty], bratře [sestro], chcete [chceš] prokázat tomuto nemocnému (této nemocné) [nebo: N] službu lásky a stát se jeho (jejím) kmotrem [jeho (její) kmotrou]. Slyšel [a] jste jeho (její) prohlášení a znáte jeho (její) dobrou vůli. Jste ochoten [ochotna] mu (jí) i v budoucnu pomáhat, aby Krista stále více poznával(a) a byl(a) dobrým členem (dobrou členkou) církve?

Kmotr: Ano.

Protože se křest týká celého společenství církve, obracím se také na vás, přátelé: Jste ochotni se před církví za tohoto žadatele (za tuto žadatelku) o křest zaručit?
Svědkové: Ano.

Znovu se obrátí k nemocnému a řekne mu:
Podle vůle Pána Ježíše vás [tě] tedy církev přijme do svého společenství:
budete [budeš] pokřtěn(a), abyste [abys] patřil(a) ke Kristu navěky.

Zbývá-li dost času, přečte podle okolností několik slov z evangelia a podle možnosti je vysvětlí. Např.:

Mk 1,9-11

Byl pokřtěn od Jana v Jordáně.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš přišel z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

PROSBY

Potom vyzve ostatní přítomné, aby se spolu s ním pomodlili následující prosby:
A nyní se pomodleme k všemohoucímu a milosrdnému Bohu za tohoto nemocného (za tuto nemocnou), který(á) chce být pokřtěn(a), za jeho (jejího) kmotra (za jeho (její) kmotru] a za jeho (za její) příbuzné a přátele.

Následující výzvy (nebo alespoň některé z nich) říká buď sám přisluhovatel anebo někdo z přítomných:
Prosíme tě, Bože, za tvého služebníka (za tvou služebnici) N: Rozmnož jeho (její) víru v Krista, svého Syna a našeho Spasitele.

Splň jeho (její) touhu po věčném životě a přijmi ho (ji) mezi své vyvolené.

Splň jeho (její) naději a dej mu (jí) poznat, že jsi náš všemohoucí a dobrý Otec.

Vysvoboď ho (ji) křtem ode všeho hříchu a dej mu (jí) svůj život.

Skrze Kristovu smrt a vzkříšení mu (jí) dej svou spásu.

Přijmi ho (ji) pro svou lásku do společenství svých synů.

Vrať mu (jí) zdraví a dej mu (jí) sílu, aby až do konce života kráčel(a) cestou tvého Syna.

A prosíme tě, Bože, také za kmotra [za kmotru] i za příbuzné a přátele našeho nemocného (naší nemocné) a za nás za všechny: Zachovávej nás stále v jednotě víry a lásky, abychom jako učedníci tvého Syna zůstali věrni svému křtu.

Tyto prosby je možno přizpůsobit okolnostem.

Přisluhovatel zakončí prosby touto modlitbou:


Vyslyš, Bože, naše prosby,
shlédni na víru a touhu tohoto svého vyvoleného
(této své vyvolené) a dej,
ať se z vody a z Ducha Svatého narodí k věčnému životu;
ať jsou mu (jí) odpuštěny všechny hříchy,
ať se podobá tvému Kristu ukřižovanému a vzkříšenému,
ať patří do společenství těch, které jsi přijal za vlastní
a které jsi učinil svým svatým lidem.

[A dej, ať se tvá církev může radovat
z jeho (z jejího) uzdravení,
aby tě mohl(a) tvůj služebník (tvá služebnice)
spolu s námi chválit, aby kráčel(a) věrně za Kristem
a vydával(a) o tobě vždycky svědectví.]
Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.

ZŘEKNUTÍ SE ZLÉHO A VYZNÁNÍ VÍRY

Potom vyzve nemocného, aby se zřekl zlého a vyznal viru:

Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní?
Nemocný: Ano.

Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Nemocný: Věřím.

Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Nemocný: Věřím.

Věříš v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Nemocný: Věřím.

KŘEST

Hned potom nemocného pokřti. Říká:
N,
já tě křtím ve jménu Otce
lije vodu poprvé
i Syna
lije vodu podruhé
i Ducha Svatého
lije vodu potřetí.


Křtí-li jáhen, udělí hned po křtu obvyklé pomazání křižmem. Nejprve říká:

Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu,
dal ti život z vody a z Ducha Svatého, přijal tě do společenství svého lidu.
A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
na kněze, proroka a krále,
označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky.
Všichni: Amen.
A potom mlčky maže křtěnce na temeni hlavy.

Křtí-li kněz, udělí nově pokřtěnému hned také biřmování, text je
zde.
Po biřmování následuje svaté přijímání. Pokud to není možné, zakončí se obřad modlitbou Páně.

Nemůže-li být nemocný hned biřmován a nelze-li mu ani podat svaté přijímání, zakončí přisluhovatel obřad křtu těmito slovy:
Bratře (sestro) N, skrze Krista tě Bůh vysvobodil z moci hříchu, dal ti nový život z vody a z Ducha Svatého a přijal tě do společenství svého lidu. Křtem se ti otevřela studnice Boží milosti. Dá-li Bůh, budeš na znamení plnosti daru Ducha Svatého biřmován(a) a ve shromáždění věncích budeš spolu s námi jíst chléb života. S radostí a vděčností vzývej nyní s námi nebeského Otce, jak nás to naučil náš Pán, Ježíš Kristus.

A nově pokřtěný i ostatní přítomní se spolu s ním pomodlí modlitbu Páně.

SVATÉ PŘIJÍMANÍ

Následuje-li svaté přijímání hned po biřmování anebo po krtu (nemůže-li být nemocný hned také biřmován), může přisluhovatel nemocného povzbudit těmito nebo podobnými slovy:
Bratře (sestro) N, křtem se ti otevřela studnice Boží milosti.
[Dá-li Bůh, budete [budeš] na znamení plnosti daru Ducha Svatého biřmován(a).]
A již nyní budeš jíst chléb života. S radostí a vděčností vzývej nyní s námi nebeského Otce, jak nás to naučil náš Pán, Ježíš Kristus.

A nově pokřtěný i ostatní přítomní se spolu s přisluhovatelem modlí:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Přisluhovatel pozdvihne svátost oltářní a řekne:
Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Nemocný a ostatní přijímající řeknou:
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Přisluhovatel přistoupí k nemocnému, ukáže mu svátost oltářní a řekne:
Tělo Kristovo.

Nemocný odpoví:
Amen.
A přijme svátost oltářní.

Nakonec se přisluhovatel pomodlí závěrečnou modlitbu:


Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože,
náš nebeský Otče,
s důvěrou se obracíme k tobě a prosíme tě:
dej, ať se přijetí těla [krve] tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
stane našemu bratru (naší sestře) lékem k věčnému životu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.plná verze