Biřmování v nebezpečí smrti

Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných, © ČBK, Praha 2002.

Jestliže to okolnosti dovolují, ať je zachován celý obřad, jak je uveden v Obřadech biřmování.
V naléhavém případě se obřad upraví takto:

Kněz vztáhne nad nemocného ruku a modlí se:

Všemohoucí Bože,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu tomuto svému služebníku
(této své služebnici)
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na něj (na ni) svého Ducha Utěšitele:
dej mu (jí) ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň ho (ji) duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:
Amen.

Potom namočí špičku palce pravé ruky v křižmu, dělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká:

N,
přijmi pečeť daru Ducha svatého.

A biřmovaný, může-li, odpoví:
Amen.

Pokud to dovolí okolnosti, mohou se v jednotlivých případech přidat ostatní přípravné a závěrečené části obřadu.

V případě nejvyššího nebezpečí stačí vykonat pomazání křižmem a říkat při tom svátostnou formuli:

N,
přijmi pečeť daru Ducha svatého.