Žehnání vody, kadidla a křídy při mši

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Benedikcionál uvádí také obřad mimo mši.

Zde uvedený obřad žehnání vody, kadidla a křídy se může slavit buď v předvečer, nebo v den slavnosti Zjevení Páně; bez ohledu na to, zda se tato slavnost koná 6. ledna nebo se překládá na následující či předchozí neděli.

Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny", a zachovává se dodnes zejména u křesťanů východních obřadů.

Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců, chápanými též jako přání a prosba: Kristus ať žehná tomuto příbytku (Christus mansionem benedicat). Někde je také zvykem spojovat toto označování příbytků se zde uvedeným obřadem žehnání rodin při výroční návštěvě v jejich domech

Ve spojení se mší koná toto žehnání kněz; mimo mši může tuto bohoslužbu vést jáhen.

 

ÚVOD A ŽEHNÁNÍ VODY

Na začátku kněz řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Potom kněz pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Po úvodním pozdravu osloví kněz přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Na Kristu se zjevila Boží sláva, on, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal tuto vodu, kterou budeme pokropeni, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

A po chvíli ticha pokračuje:

Požehnaný jsi, Bože, Otče všemohoucí,
ty jsi zjevil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,
a těm, kdo v něho uvěřili,
dáváš křestní koupelí účast na svém životě.

Odpověď:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Požehnaný jsi, Bože, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,
tys na sebe vzal hříchy světa
a sestoupils do vod Jordánu, abys nám ukázal,
že voda je znamením vnitřní očisty.

Odpověď:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý,
ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání,
a tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost,
kterou jsme přijali na křtu.

Odpověď:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Následuje pokropení přítomných touto právě požehnanou vodou. Uzná-li kněz za vhodné, může přitom procházet kostelem. Mezitím se může zpívat následující zpěv:

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh (Žl 51 (50), 9) nebo jiný vhodný zpěv. 

Po návratu k sedadlu stojí kněz obrácen k lidu, a když skončil zpěv, říká se sepjatýma rukama:

Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest,
abychom žili novým životem,
věrně konali svou službu
a jednou aby se i na nás zjevila Boží sláva.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:

Amen.

Hned potom následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a mše pokračuje jako obvykle až do evangelia.

 

Kde je to zvykem, mohou být po evangeliu ohlášeny pohyblivé svátky příslušného roku; jáhen nebo zpěvák je podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje od ambonu takto:

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení šeho Spasitele.

Na den  ...  připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne ... budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne ... bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne ... slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne ... slavnost Těla a krve Páně a
dne ... první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

 

ŽEHNÁNÍ KADIDLA A KŘÍDY

Po homilii přinesou přisluhující před kněze kadidlo a křídu a následuje jejich žehnání. Nejprve kněz osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Mudrci od východu projevili svými dary víru v Ježíšovo božství: přišli, aby spatřili novorozeného krále, a nalezli chudé bezmocné dítě; ale ve světle víry poznali, že je to Syn Boží. Spolu s nimi vyznejme svou víru i my, a vnější projevy naší úcty ať jsou provázeny vnitřní opravdovostí.

Po chvíli ticha pak pokračuje:

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
vyslyš naše prosby a provázej svým + požehnáním
užívání tohoto kadidla a této křídy.
Shlédni na nás,
když při vzpomínce na klanění mudrců od východu prosíme,
abys přijal také naši modlitbu
jako vonný dým kadidla stoupající před tvou tvář.
Žehnej nám, kteří touto křídou
označíme své příbytky znamením kříže,
a dej, ať nikdy nezapomeneme,
že celý náš život patří tomu,
který nás křížem vykoupil.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen.

Kadidlo a křídu může kněz pokropit vodou, kterou požehnal na začátku bohoslužby.

Následuje vyznání víry a mše pokračuje obvyklým způsobem. Při okuřování je vhodné použít nově požehnaného kadidla.