Žehnání rodiny

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti. Obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.

Obvykle se tento obřad slaví v domovech jednotlivých rodin. Z pastoračních důvodů a pro upevnění jednoty rodin se může dát přednost společnému slavení na vhodném místě pro více rodin bydlících v jedné budově nebo žijících v určitém místě. V takovém případě se příslušné texty říkají v množném čísle.

Při zachování základních prvků přizpůsobí žehnající výběr čtení Božího slova, žehnací modlitby a ostatních částí místním podmínkám a členům navštívené rodiny; a při slavení tohoto obřadu si pečlivě všímá všech přítomných, zvláště dětí, starých a nemocných.

UVOD

Žehnající pozdraví shromážděné členy rodiny těmito anebo podobnými slovy:

Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm bydlí.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Farář, popřípadě ten, kdo mu pomáhá v duchovní správě, připraví přítomné k přijetí požehnání těmito nebo podobnými slovy:

Při pastorační návštěvě duchovního správce přichází k vám v jeho osobě sám Kristus, dárce pokoje a radosti. Projevuje se to zvláště při naslouchání Božímu slovu a při společné modlitbě. Proto nyní otevřme svá srdce působení Ducha Svatého, aby v nás Boží slovo vydalo svůj užitek.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Potom někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte text z Písma svatého, především některý z níže uvedených:

Mt 7,24-28

Dům zbudovaný na skále.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezrítil se, protože měl základy na skále.

Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."

Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením.

Nebo: Ef 4,1-6; Kol 3,12-25; Sk 2,44-47; Lk 19,1-10; Jan 1,35-39; 

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 100 (99),2.3.4.5

Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

 

Žehnající může k přítomným krátce promluvit a objasnit biblické čtení, aby s vírou chápali slavení obřadu.

 

PROSBY

Následují prosby - z těch zde uvedených může žehnající vybrat nebo jiné přidat podle okolností a situace slavící rodiny.

V době velikonoční

Kristus vstal z mrtvých a stal se prostředníkem a základem našeho spojení s Bohem i mezi sebou navzájem. Shromážděni k společné modlitbě ho prosme:

Pane, zůstaň s námi.

Pane Ježíši Kriste, ty ses po svém vzkříšení ukázal učedníkům a naplnils je svým pokojem,
- dej, ať si tato rodina stále více uvědomuje tvou přítomnost a snaží se žít v trvalém spojení s tebou.
 
Tys překonal své ponížení a smrt na kříži a dosáhl slávy vzkříšení,
- dej, ať všichni členové této rodiny překonáváním denních obtíží budují společenství lásky.
 
Ty ses dal učedníkům poznat při lámání chleba,
-  dej, ať účastí na slavení eucharistie ve společenství s ostatními upevňuje tato rodina svou víru a čerpá sílu k příkladnému křesťanskému životu.
 
Tys naplnil silou Ducha Svatého všechny učedníky shromážděné o letnicích,
- naplň svým Duchem také tuto rodinu, aby v ní přebýval jeho pokoj a radost.

Mimo dobu velikonoční

Společenství se může udržet pohromadě a růst jen tehdy, je-li založeno a budováno na Kristu. Prosme ho tedy:

Pane, posvěť nás svou přítomností.

Pane Ježíši Kriste, skrze tebe vyrůstá celá stavba církve působením Ducha Svatého ve svatý chrám,
-  buď ty sám poutem, které spojuje tuto rodinu, a jejím pevným základem.
 
Svým životem v Nazarete jsi posvětil rodinný život,
-  nauč všechny, kdo bydlí v tomto domě, žít pro druhé, neboť vzájemným prokazováním této služby se řídí a upevňuje život v rodině.
 
Člověk přichází na svět jako člen rodiny, v níž se narodil, a ty ho křtem přijímáš do duchovní rodiny dětí Božích,
- veď zde shromážděné křesťany k věrnému plnění jejich poslání, které mají v církvi.
 
Podle tvé vůle se tvá rodící se církev shromažďovala kolem tvé Matky, Panny Marie,
- dej, ať se všichni, kdo jako součást církve žijí v tomto domě, učí od Panny Marie uchovávat tvá slova ve svém srdci, vytrvale se modlit a otevírat se potřebám druhých.

 

Po prosbách žehnající vyzve přítomné k společné modlitbě Páně těmito nebo podobnými slovy:

Podle Spasitelova příkazu a podle jeho učení odvažujeme se

A všichni pokračují:

Otčenáš...

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Žehnací modlitbu pronáší žehnající s rukama vztaženýma nad shromážděnými členy rodiny.

V době velikonoční

Bože, tys uchoval od pohromy domy svého lidu
označené krví velikonočního beránka
a na dovršení svých znamení
jsi nám dal svého Syna,
pro nás ukřižovaného a vzkříšeného,
Beránka snímajícího hříchy světa,
abys své věrné vysvobodil
z moci lstivého nepřítele spásy
a naplnils je svým Svatým Duchem;
sešli své + požehnání na tuto rodinu a tento
a vlej do srdce všech, kdo tu bydlí, lásku a radost.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Mimo dobu velikonoční

Věčný Bože,
Otče plný dobroty a lásky,
ty se nepřestáváš starat o potřeby lidí;
sešli hojnost svého + požehnám na tuto rodinu
a tento dům
a všechny, kdo tu bydlí, naplň svou milostí,
ať věrně zachovávají tvá přikázání,
dobře využívají času
a jednou se dostanou do svého věčného domova
u tebe v nebi.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Nebo:

Požehnaný jsi, Bože, náš nebeský Otče,
ty jediný jsi zdroj lásky a pokoje;
shlédni na rodinu,
které dáváš bydlet v tomto domě,
naplň ji dary svého Ducha
a provázej ji svým + požehnáním,
aby každý, kdo vstoupí do tohoto domu,
pocítil, že zde vládne opravdový pokoj a účinná láska.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Po žehnací modlitbě pokropí žehnající přítomné a dům svěcenou vodou, podle vhodnosti přitom může říkat:

Ať vám tato voda připomene váš křest, počátek našeho spojení s Kristem.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Žehnající zakončí obřad slovy:

Ať vás Bůh naplní radostí a nadějí.
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.
Ať vás Duch Svatý zahrne bohatstvím svých darů.

Všichni odpovědí:

Amen.

Slavení obřadu je chvályhodné zakončit vhodným zpěvem.