Žehnání nového domu nebo bytu

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti. Obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.

Tento obřad žehnání se může konat též na začátku užívání nového bytu. Uspořádání a hlavní části obřadu je třeba zachovat a přizpůsobit situaci bydlících i místním okolnostem.

Žehnání nového domu nebo bytu se nemůže konat, nejsou-li přítomni ti, kdo tam bydlí.

ÚVOD

Když se shromáždí členové rodiny, příbuzní a přátelé, žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Žehnající kněz či jáhen po znamení kříže pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm budou přebývat.

Pokud obřad vede laik, po znamení kříže pozdraví přítomné:

Ať nás Bůh naplní milostí Ducha Svatého, abychom tvořili jedno společenství skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme ho, ať posvětí tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed vás, živí ve vás bratrskou lásku, podílí se na vašich radostech a mírní váš zármutek. A vy podle Kristova příkazu a vedeni jeho příkladem usilujte především o to, aby v tomto novém domě měla svůj domov láska a aby se z vašeho způsobu života dalo poznat, že zde žijí křesťané.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého.

Lk 10,5-9

Pokoj tomuto domu!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!"'

Další texty Písma svatého, z nichž je možno vybírat:Gn 18,1-10a; Mk 1,29-30; Lk 10,38-42; Lk 19,1-9; Lk 24,28-32

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 112 (111),l-2.3-4.5-6.7-8.9

Blaze muži, který se bojí Hospodina.

 

Žehnající krátce promluví k přítomným a osvětlí biblický text, aby s vírou chápali slavení obřadu.

 

PROSBY

Následují prosby. Ten, kdo obřad vede, může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být vhodnější, nebo jiné přidat podle okolností a situace přítomných.

Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi. Prosme ho:

Pane, zůstaň s námi.

Ty jsi svým životem v nazaretské rodině posvětil rodinný život,
- přebývej s námi v tomto domě: buď naším hostem i svrchovaným Pánem.
 
Skrze tebe vyrůstá celá stavba církve působením Ducha Svatého ve svatý chrám,
- dej, ať se všichni, kdo budou v tomto domě (bytu) bydlet, stávají příbytkem Božím.
 
Tys chválil toho, kdo svůj dům postavil na pevném základu,
- dej, ať se všichni, kdo tu budou bydlet, pevně drží tvého slova a ať je nic nerozděluje, aby ti mohli velkodušně a oddaně sloužit.
 
Tys neměl, kam bys hlavu složil, a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel,
- nauč nás pomáhat těm, kdo nemají kde bydlet.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Pane Ježíši Kriste,
buď stále s těmi,
kdo začínají bydlet v tomto domě (bytu)
a prosí o tvou pomoc:
buď jim zárukou bezpečí, když jsou doma,
jejich průvodcem, když odtud vycházejí,
a přicházej jako jejich host,
když se sem vracejí,
až do té chvíle,
kdy šťastně vejdou do věčného domova,
připraveného pro ně v domě tvého Otce.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen.

Kněz nebo jáhen může vybrat též některou ze žehnacích modliteb určených pro Obřad žehnání rodin při výroční návštěvě duchovního správce, mimo dobu velikonoční.

Po žehnací modlitbě pokropí žehnající přítomné a dům (byt) svěcenou vodou. Může přitom, podle vhodnosti, říci:

Ať nám tato voda připomene náš křest, počátek našeho spojení s Kristem.

Odpověď:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Na závěr obřadu žehnající říká:

Ať v našem srdci vládne Kristův pokoj,
ať v nás mocně působí jeho slovo,
a cokoliv mluvíme nebo konáme, 
všecko dělejme v jeho jménu.

Odpověď:

Amen.

Je dobré uzavřít obřad vhodným zpěvem.