Liturgie svátostného smíření pro větší počet kajícníků se společným vyznáním a rozhřešením

Následující text je převzat z Obřadů pokání, © Sekretariát ČLK, Praha 1982; je uvedena varianta "kratší způsob".
Tento způsob společného svátostného rozhřešení není v českých a moravských diecézích možné použít mimo případu nebezpečí smrti.


NAPOMENUTÍ a SPOLEČNÉ VYZNÁNÍ

Po nějakém krátkém čtení z Písma svatého a po napomenutí a uloženém pokání
(je třeba vyzvat věřící, kteří chtějí být účastni společného rozhřešení, aby se řádně disponovali - t.j. aby každý litoval, čeho se dopustil, aby vzbudil předsevzetí varovat se hříchů, aby se rozhodl napravit eventuální pohoršení a škody a současně aby učinil předsevzetí osobně se vyzpovídat v patřičné době z těžkých hříchů, z nichž se nyní takto vyznat nemůže. Je třeba stanovit nějaké pokání pro všechny, k němuž každý, chce-li, může něco přidat.)
následuje hned výzva ke společnému vyznání.
Když kajícníci dokončí společné vyznání (např.
Vyznávám se...), udělí jim kněz hned společné rozhřešení.

SPOLEČNÉ ROZHŘEŠENÍ

Kněz uděluje rozhřešení s rukama vztaženýma nad kajícníky:

Bůh je náš Otec, který nechce, aby hříšník zemřel,
ale aby se obrátil a byl živ;
od věků nás miloval a poslal svého Syna na svět,
aby skrze něho byl svět spasen;
kéž vám ukáže své milosrdenství a dá vám svůj mír.
Odpověď: Amen.

Pán Ježíš Kristus
byl pro naše hříchy vydán
a pro naše ospravedlnění vstal z mrtvých;
seslal na své apoštoly svatého Ducha
a dal jim moc odpouštět hříchy;
kéž vás skrze tuto službu církve vysvobodí od zlého
a naplní svým svatým Duchem.
Odpověď: Amen.

Duch svatý, Zastánce a Utěšitel,
nám byl dán na odpuštění hříchů;
v něm máme přístup k Otci;
kéž očistí vaše srdce
a osvítí je svým světlem,
abyste zvěstovali veliké skutky toho,
který vás povolal z temnot do svého podivuhodného světla.
Odpověď: Amen.

UDĚLUJI VÁM ROZHŘEŠENÍ
VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
Odpověď: Amen.

Nebo:

Bůh, Otec veškerého milosrdenství,
smrtí a vzkříšením svého Syna
smířil se sebou celý svět
a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha;
ať vám skrze tuto službu církve odpustí hříchy
a naplní vás pokojem.

UDĚLUJI VÁM ROZHŘEŠENÍ
VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
Odpověď: Amen.

Svátost pokání je možno zakončit udělením plnomocných odpustků pro okamžik smrti. Kněz použije při tom některé z těchto formulí:
Na základě pravomocí od apoštolského stolce vám uděluji plnomocné odpustky a prominutí všech trestů za hříchy, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Nebo:
Srze svatá tajemství našeho vykoupení ať vám všemohoucí Bůh promine všechny tresty v tomto i budoucím životě otevře vám brány nebeského ráje a přivede tě do věčných radostí. Amen.

Hrozí-li nebezpečí smrti, postačí, aby kněz použil zkrácené absoluční formule:

UDĚLUJI VÁM ROZHŘEŠENÍ
VE JMÉNU OTCE I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
Odpověď: Amen.

Věřící, jimž se odpouštějí těžké hříchy společným rozhřešením, jsou povinni vyznat se z nich při své nejbližší soukromé zpovědi.