Svaté přijímání nemocných

Text je převzat z obřadů Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši (© ČBK, Praha 2000) s přihlédnutím k textu uvedeném v Obřadech pomazání nemocných (© ČBK, Praha 2002). Z praktických důvodů je text nepatrně zkrácen.

ÚVODNÍ OBŘADY

Podávající přichází k nemocnému oblečen tak, jak to odpovídá této posvátné službě, a vlídnými slovy pozdraví nemocného i ostatní přítomné - může též říci:

Pokoj tomuto domu
i všem, kteří v něm bydlí.

Potom uloží svátost oltářní na stůl a spolu s přítomnými chvíli adoruje.

Pokud je podávajícím kněz a uzná-li za vhodné, může pokropit nemocného i místnost svěcenou vodou. Říká při tom:
Kéž nám toto pokropení vodou
připomene náš křest,
počátek našeho vykoupení.

Pokud je podávajícím kněz a je-li třeba, kněz nemocného vyzpovídá. V tomto případě a nebudou-li se přijímání účastnit další přijímající, se vynechá následující úkon kajícnosti.

Podávající vyzve nemocného i ostatní přítomné k úkonu kajícnosti. Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje některým z obvyklých způsobů, např. slovy
Vyznávám se...
Podávající úkon kajícnosti zakončí:
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Všichni:
Amen.

KRÁTKÉ ČTENÍ Z PÍSMA SVATÉHO

Potom někdo z přítomných nebo sám podávající může, podle vhodnosti, přečíst krátký úryvek z Písma svatého. Např:

Jan 14,6

Já jsem cesta, pravda a život.
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 14,23
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo,
a můj Otec ho bude milovat
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Jan 14,27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne ten, jaký dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

Může se číst i nějaký jiný vhodný text.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Potom podávající uvede modlitbu Páně těmito anebo podobnými slovy:
Nyní se společně pomodleme,
jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus.

A všichni společně pokračují:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Potom podávající poklekne, vezme hostii, drží ji poněkud pozdvihnutou a řekne:
Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Nemocný a ostatní přijímající řeknou:
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Podávající přistoupí k nemocnému, ukáže mu svátost oltářní a řekne:
Tělo Kristovo.

Nemocný odpoví:
Amen.
A přijme svátost oltářní.

Ostatní přítomní, pokud chtějí také přijmout svátost oltářní, přijímají obvyklým způsobem.

Po svatém přijímání očistí si podávající obvyklým způsobem prsty, a je-li třeba, také prázdnou nádobku.
Je vhodné, aby následovala chvíle ticha.

Potom podávající pronáší závěrečnou modlitbu:


Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože,
náš nebeský Otče,
s důvěrou se obracíme k tobě a prosíme tě:
dej, ať se přijetí těla [krve] tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
stane našemu bratru (naší sestře) lékem k věčnému životu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.

ZÁVĚR

Potom podávající svolává Boží požehnání a znamená přitom křížem sebe:
Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen.

Je-li podávajícím kněz nebo jáhen, nemocnému i přítomným požehná. Zůstane-li mu v ciboriu (nebo v nádobce) svátost oltářní, žehná ciboriem. Jinak může použít následující formuli:

Kéž je u tebe náš Pán Ježíš Kristus
a chrání tě.
Odpověď:
Amen.

Kéž jde před tebou a vede tě,
kéž stojí za tebou a posiluje tě.
Odpověď:
Amen.

Kéž se tě ujme, opatruje tě
a žehná ti
Odpověď:
Amen.

Požehnej tě všemohoucí Bůh
Otec i Syn + i Duch svatý.
Odpověď:
Amen.