Souvislý obřad pomazání nemocných a podání viatika

Text je převzat z Obřadů pomazání nemocných (© ČBK, Praha 2002). Z praktických důvodů je text nepatrně zkrácen.

ÚVODNÍ OBŘADY

Kněz přichází k nemocnému oblečen tak, jak to odpovídá této posvátné službě, a vlídně pozdraví nemocného i ostatní přítomné. Může použít například tohoto pozdravu:
Pokoj tomuto domu i všem, kteří v něm bydlí.

Potom uloží svátost oltářní na stůl a spolu s přítomnými chvíli adoruje.

Uzná-li za vhodné, může pokropit nemocného a místnost svěcenou vodou. Říká přitom:
Kéž nám toto pokropení vodou
připomene náš křest,
počátek našeho vykoupení.

Pokudje třeba, může kněz nemocného připravit bratrskou rozmluvou na přijetí svátostí. Uzná-li za vhodné, může přečtením krátkého úryvku z evangelia povzbudit jeho kajícnost a lásku k Bohu.
A přítomné může oslovit vhodnými slovy, přizpůsobenými stavu nemocného.


POKÁNÍ

Je-li třeba, kněz nemocného vyzpovídá. V nutném případě postačí souhrnné vyznání, nelze-li jinak.

Pokud se při tomto obřadu nekoná svátostná zpověď anebo mají-li přistoupit k přijímání i další přítomní, vyzve kněz nemocného a ostatní přítomné, aby vzbudili úkon kajícnosti.


Bratři a sestry,
dříve než se budeme modlit za tohoto nemocného
(tuto nemocnou)
zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy.

Po chvíli ticha říkají všichni společně:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
bijí se v prsa a říkají:
je to má vina, má veliká vina.
Dále pak pokračují:
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.

Kněz úkon kajícnosti zakončí:
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:
Amen.

Je možné použít i ostatních úkonů kajícnosti podobně jako ve mši.

Svátost pokání nebo úkon kajícnosti je možno zakončit udělením plnomocných odpustků pro okamžik smrti. Kněz použije při tom některé z těchto formulí:

1.

Na základě pravomocí od apoštolského stolce
ti uděluji plnomocné odpustky
a prominutí všech trestů za hříchy,
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Odpověď
Amen.

2.
Srze svatá tajemství našeho vykoupení
ať ti všemohoucí Bůh promine
všechny tresty v tomto i budoucím životě
otevře ti brány nebeského ráje
a přivede tě do věčných radostí.
Odpověď
Amen.

Potom, jestliže to dovolí stav nemocného, následuje obnova křestního vyznání a krátké prosby.
Po krátkém úvodu několika vhodnými slovi se kněz nemocného táže:


Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Nemocný:
Věřím.

Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?
Nemocný:
Věřím.

Věříš v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Nemocný:
Věřím.

Následující prosby, lze vhodně upravit, aby co nejlépe vyjadřovaly modlitbu nemocného i přítomných. Odpověď říkají všichni přítomní, a pokud možno, i sám nemocný.

Modleme se za našeho bratra (naši sestru), kterého (kterou) Pán nyní posílí svými svátostmi.
Odpověď:
Prosíme tě, vyslyš nás.

Modleme se k Pánu, aby na něho (na ni) pohlédl a poznal v něm (v ní) podobu svého trpícího Syna.
Odpověď:
Prosíme tě, vyslyš nás.

Modleme se k Pánu, aby mu (jí) udělil svou sílu a svůj pokoj.
Odpověď:
Prosíme tě, vyslyš nás.

Má-li nemocný přijmout svátost biřmování při tomto souvislém obřadu, postupuje přitom kněz tak, jak je uvedeno zde. Potom vynechá vzkládání rukoou, posvětí olej (je-li třeba) a udělí nemocnému svátost pomazání nemocných.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Nyní kněz mlčky vkládá ruce na hlavu nemocného.

Pokud má být oleje svěcen při tomto obřadu, posvětí ho kněz nyní:


Požehnej, + Pane, tento olej
i tohoto nemocného (tuto nemocnou)
který(á) přijme svaté pomazání.

Pokud je už olej posvěcený , modlí se nad ním děkovnou modlitbu:

Požehnaný jsi, Bože, všemohoucí Otče;
tys poslal na svět svého Syna
pro nás a pro naši spásu.
Odpověď:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Požehnaný jsi, Bože, jednorozený Synu;
ty ses stal člověkem, abys léčil naše slabosti.
Odpověď:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Utěšiteli;
ty nám dáváš sílu, abychom snášeli utrpení.
Odpověď:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice)
přijme s vírou svátost nemocných;
prosíme tě:
ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní
a uleví mu (jí) v bolestech.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.

Potom kněz vezme posvěcený olej a maže nemocného na čele a na rukou. Říká přitom jednou:

Skrze toto svaté pomazání
ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže
milostí Ducha Svatého.
Odpověď:
Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů,
ať tě zachrání a posilní.
Odpověď:
Amen.

-----------------------------

Pokud nemocný přijímá svátost nemocných bez viatika, pomodlí se nyní kněz následující modlitbu:


Modleme se.
Pane Ježíši, Vykupiteli všech lidí,
při svém utrpení jsi nesl naše bolesti
a vzal na sebe naše nemoci;
pokorně tě prosíme
za našeho nemocného bratra (naši nemocnou sestru),
kterého (kterou) jsi vykoupil:
upevni jeho (její) naději ve spásu
a posilni ho (ji) na těle i na duši.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Odpověď:
Amen.

Potom následuje modlitba Páně a závěrečné požehnání.

----------------------------

VIATIKUM

Kněz uvede modlitbu Páně těmito anebo podobnými slovy:

Nyní se společně pomodleme
jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus.

A všichni společně pokračují:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Kéž tě Kristus ochraňuje
a přivede do věčného života.

Nemocný odpoví:
Amen.

Ostatní přítomní, pokud chtějí také přijmout svátost oltářní, přijímají obvyklým způsobem.

Po svatém přijímání si kněz očistí obvyklým způsobem prsty, a je-li třeba, také prázdnou nádobku.
Potom může následovat chvíle ticha.


ZÁVĚR

Kněz se pomodlí závěrečnou modlitbu:

Modleme se.
Bože, ty dáváš věčnou spásu těm, kdo v tebe věří;
Prosíme tě:
dej, ať tvůj služebník (tvá služebnice) N,
který (která) byl(a) posilněn(a) nebeským chlebem,
bezpečně vejde do království věčného světla a života.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:
Amen.

A nakonec nemocnému i přítomným požehná. Zůstane-li mu v ciboriu (nebo v nádobce) svátost oltářní, žehná ciboriem. Jinak může použít následující formuli:

Kéž je u tebe náš Pán Ježíš Kristus
a chrání tě
Odpověď:
Amen.

Kéž jde před tebou a vede tě,
kéž stojí za tebou a posiluje tě.
Odpověď:
Amen.

Kéž se tě ujme, opatruje tě
a žehná ti
Odpověď:
Amen.

Požehnej tě všemohoucí Bůh
Otec i Syn + i Duch svatý.
Odpověď:
Amen.

Kněz i ostatní přítomní mohou pak pozdravit nemocného pozdravením pokoje.


plná verze