Odpovědi ke mši svaté v ukrajinštině

 

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Amen.
Амінь.

Pozdrav

Pán s vámi.
Господь з вами.

I s tebou.
ІЗ духом Твоїм.

Úkon kajícnosti

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати й сестри, що дуже згрішив я думкою, словом, учинком і занедбанням: моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів, святих і вас, брати й сестри, молитися за мене до Господа, Бога нашого.

Kyrie

Pane, smiluj se.
Господи, помилуй.

Kriste, smiluj se.
Христе, помилуй.

Pane, smiluj se.
Господи, помилуй.

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

Слава во вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе. Подяку Тобі складаємо, бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю неба, Боже Отче Всемогутній, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця. Котрий береш гріхи світу, помилуй нас. Котрий береш гріхи світу, прийми благання наші. Котрий сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо лише Ти є Святий, лише Ти є Господь, лише Ти Найвищий, Ісусе Христе, зі Святим Духом у славі Бога Отця. Амінь.

Odpověď po čtení

Slyšeli jsme slovo Boží.
Слово Боже.

Bohu díky.
Богу подяка.

Dialog před evangeliem

Pán s vámi
Господь з вами.

I s tebou
І з духом твоїм.

Slova svatého evangelia podle Matouše (Marka, Lukáše, Jana).
Читання Святого Євангелія від Матея, (Марка, Луки, Йоана).

Sláva tobě, Pane.
Слава Тобі, Господи.

Aklamace po evangeliu

Slyšeli jsme slovo Boží.
Слово Господнє.

Chvála tobě, Kriste.
Слава Тобі, Христе.

Krédo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Вірую в Єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками. Бога від Бога. Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все було створене. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Вірую в єдину, Святу Вселенську й Апостольську Церкву, ісповідую одне Хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Odpověď po modlitbách k přípravě darů

Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Благословенний Ти, Боже, навіки.

Modlitba nad dary

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.
Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.

Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.
Нехай Господь прийме жертву з рук твоїх на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Церкви Святої.

Dialog před prefací

Pán s vámi.
Господь з вами.

I s tebou.
І з духом твоїм.

Vzhůru srdce.
Угору серця.

Máme je u Pána.
Підносимо їх до Господа.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Подяку складаймо Господу Богу нашому.

Je to důstojné a spravedlivé.
Достойне це і праведне.

Svatý, Svatý, Svatý

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Повні небеса і земля слави Твоєї. Осанна во вишніх. Благословенний, хто іде в Ім'я Господнє. Осанна во вишніх.

Tajemství víry

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя у славі.

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Кожного разу, коли цей хліб споживаємо і п'ємо з цієї чаші, проголошуємо смерть Твою, Господи, і очікуємо Твого пришестя у славі.

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
Христос помер. Христос воскрес. Христос повернеться.

Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.

Визволи нас, Господи, від усякого зла і обдаруй наші часи миром. Допоможи нам у своєму милосерді, щоб ми, завжди вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, сповнені надії, очікували пришестя нашого Спасителя, Ісуса Христа.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Бо Твоє Царство і сила, і слава навіки.

Pozdravení pokoje

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Sepne ruce. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм Апостолам: Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Просимо Тебе, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви і, згідно з Твоєю волею, обдаруй її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Amen.
Амінь.

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Мир Господній нехай завжди буде з вами

I s tebou.
І з духом твоїм.

Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Передайте один одному знак миру.

Beránku Boží

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир.

Modlitba před přijímáním

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що покликані на трапезу Агнця.

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов до мене, але промов тільки слово, і зцілиться душа моя.

Požehnání

Pán s vámi.
Господь з вами.

I s tebou.
І з духом твоїм.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух.

Amen.
Амінь.

Jděte ve jménu Páně.
Ідіть з миром Христовим.

Bohu díky.
Богу подяка.


zpět


zpět na hlavní menu