Druhá eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Této eucharistické modlitby lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků. Rubriky jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy.)

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.

Všichni:

Máme je u Pána.

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Všichni:

Je to důstojné a spravedlivé.

Kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká: 

Dobrý Bože, radujeme se a děkujeme ti, že nás tvůj Syn Ježíš vede k tobě.

Všichni zvolají:

Děkujem ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Ty jsi pro  nás stvořil velký, krásný svět.

Všichni zvolají:

Děkujem ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Poslal jsi nám svého Syna Ježíše.

Všichni zvolají:

Děkujem ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Tvoříš ze svých dětí jednu rodinu.

Všichni zvolají:

Děkujem ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Spolu s anděly a svatými tě chválíme a vděčně zpíváme:

Všichni zvolají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Dobrý Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn Ježíš přišel jako přítel malých a chudých. Ukázal nám, jak máme žít pro tebe a jeden pro druhého. Osvobozuje nás, když nás hřích od tebe vzdaluje a činí nešťastnými. Přislíbil Ducha Svatého, aby s námi zůstával a dával nám sílu žít jako tvé děti.

Všichni zvolají:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

S rukama rozpjatýma říká:

Bože, náš Otče, prosíme tě,

sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

sešli svého Ducha, ať se dary chleba a vína stanou 

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

tělem a  krví našho Pána, Ježíše Krista.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

On nás miloval do krajnosti. Když před svou smrtí večeřel se svými učedníky,  

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, podal jim ho a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

Ukáže přítomným tělo Páně a všichni zvolají:

Pán Ježíš je mezi námi, radujme se.

Tělo Páně položí znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Potom vzal kalich naplněný vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, podal ho učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Ukáže přítomným kalich s krví Páně a všichni přitom zvolají:

Pán Ježíš je mezi námi, radujme se.

Kněz postaví kalich s krví Páně znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom s rozpjatýma rukama říká:

Dobrý Otče, připomínáme si smrt a vzkříšení tvého Syna, Spasitele světa. On je teď mezi námi, obětoval se, aby nás s tebou smířil.

Všichni zvolají:

Děkujem ti, Bože, máš nás tolik rád. Nebo: Díky, Bože, za tvou lásku.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Vyslyš, Otče, naši modlitbu a dej Ducha lásky všem, kteří se účastní této svaté hostiny. Učiň, ať jsme ve tvé církvi jedno srdce a jedna duše spolu s naším papežem N., naším biskupem N. a ostatními biskupy a se všemi křesťany na celém světě.

Všichni zvolají:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Otče, ochraňuj naše rodiče, sourozence i kamarády a žehnej jim. Buď nablízku všem, kteří trpí a jsou opuštění. Pamatuj na naše zemřelé (N., N.) a dopřej jim, aby byli u tebe šťastní.

Všichni zvolají:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Potom kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Prosíme tě, nebeský Otče, za všechny lidi na celém světě. Dej, ať se jednou sejdeme na hostině v tvém království. Tam tě budeme s Pannou Marií a se všemi Božími přáteli navěky chválit.

Všichni mohou zvolat:

Ať jsme jedno srdce, ať jsme jedna duše, ke tvé slávě, Pane.

Kněz říká:

O to všechno tě prosíme

sepne ruce

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Všichni zvolají:

Amen.


zpět na výběr anafory


pokračovat mešním řádem


zpět na hlavní menu