Svátek Svatých Mláďátek

     

Vstupní antifona

Nevinné děti, zavražděné ukrutným králem, prolily svou krev pro Krista; nyní ho následují, Beránka bez poskvrny, a bez přestání volají: Sláva tobě, Pane!

 

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys poslal na svět svého Syna,
a svaté děti betlémské,
i když ještě neuměly mluvit,
přece svědčily o jeho příchodu
svou mučednickou smrtí;
dej, ať i my, kteří svou víru ústy vyznáváme,
podle ní také žijeme.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

1. čtení - 1 Jan 1,5-2,2

Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

 

Mezizpěv - Žl 124(123),2-3.4-5.7b-8,7a

Odp: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.

Kdyby Hospodin nebyl s námi, 
když se na nás obořili lidé, 
zaživa by nás pohltili, 
když jejich hněv vzplál proti nám. 
 
Voda by nás byla zatopila, 
příval byl se byl přelil přes nás, 
přes nás by se převalily rozbouřené vody. 
 
Léčka se přetrhla, a my jsme volní. 
Naše pomoc je ve jménu Hospodina, 
který učinil nebe a zemi. 

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným zástupem tvých mučedníků. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 2,13-18

Herodes dal v Betlémě pobít všechny chlapce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, velmi i se rozlítil a dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubně zjistil od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti. Není k utišení - už nejsou.'

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary jako projev naší upřímné oddanosti
a očisti nás účastí na oběti,
která se stala zdrojem spásy i pro betlémské děti,
zabité dříve, než tě mohly poznat.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Bůh poslal na svět svého Syna

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tvé Slovo se stalo člověkem,
a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo
a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva:
Když vidíme tvého narozeného Syna,
vidíme tebe, Bože neviditelný,
a jsme uchváceni láskou k tobě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Obnova světa skrze Vtělení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství:
Ty ses nám zjevil, neviditelný Bože,
skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem.
Poslals ho mezi nás,
aby vystavěl, co bylo zbořeno,
aby přivedl zbloudilé k tobě,
aby v něm všechno našlo plnost a jednotu.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k tobě:
Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
tvůj Syn se stal jedním z nás;
naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství:

V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy neporušené panenství Mariino
dalo tomuto světu Spasitele;
a také uctíváme ji, slavnou Matku i Pannu,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, ...

 

Antifona k přijímání - srov. Zj. 14,4-5

Betlémské děti jsou bez poskvrny před trůnem Božím, byly vykoupeny z lidí jako prvotiny pro Boha a pro Beránka.

 

Modlitba po přijímání

Narození tvého Syna přineslo, Bože, věčnou spásu
i betlémským dětem,
které ještě nebyly schopny vyznat víru svými ústy;
prosíme tě,
ať setkání s ním ve svátosti
přinese hojnost spasitelné milosti také nám,
kteří jsme ho dnes s vírou přijali.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět