Svátek sv. Jana Evangelisty

    

Vstupní antifona

Při poslední večeři spočinul apoštol Jan na prsou Kristových; jemu byla zjevena Boží tajemství, on hlásal celému světu slova života. 

Nebo (Sir 15,5): Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy.

 

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys dal svatému apoštolu Janovi
nahlédnout do tajemství svého věčného Slova;
ukaž i nám bohatství své lásky,
osvěť naši mysl a otevři naše srdce,
abychom správně poznávali a ochotně přijímali,
co nám o tobě zvěstoval.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

1. čtení - 1 Jan 1,1-4

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla úplná.

 

Mezizpěv - Žl 97(96),1-2.5-6.11-12,12a

Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země, 
ať se radují četné ostrovy! 
Mrak a temnota ho obklopují, 
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. 
 
Jako vosk se taví hory před Hospodinem, 
před vladařem celé země. 
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu. 
 
Světlo vychází spravedlivému
a lidem upřímného srdce radost. 
Radujte se, spravedliví, 
v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno! 

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

 

Evangelium - Jan 20,2-8

Ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Prvního dne v týdnu běžela Marie Magdalská k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hro-bu první, viděl a uvěřil.

 

Modlitba nad dary

Bože, posvěť tyto dary,
aby se pro nás staly tělem a krví tvého Syna,
a dej, ať při účasti na hostině,
v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm,
hlouběji poznáváme, cos zjevil svému apoštolu Janovi.
 

Eucharistická modlitba

Bůh poslal na svět svého Syna

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tvé Slovo se stalo člověkem,
a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo
a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva:
Když vidíme tvého narozeného Syna,
vidíme tebe, Bože neviditelný,
a jsme uchváceni láskou k tobě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Obnova světa skrze Vtělení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství:
Ty ses nám zjevil, neviditelný Bože,
skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem.
Poslals ho mezi nás,
aby vystavěl, co bylo zbořeno,
aby přivedl zbloudilé k tobě,
aby v něm všechno našlo plnost a jednotu.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k tobě:
Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
tvůj Syn se stal jedním z nás;
naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství:

V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy neporušené panenství Mariino
dalo tomuto světu Spasitele;
a také uctíváme ji, slavnou Matku i Pannu,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, ...

 

 

Antifona k přijímání - Jan 1,14.16

Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi. Všichni jsme dostali z jeho plnosti.

 

Modlitba po přijímání

Bože, náš nebeský Otče,
dej, ať tvůj jednorozený Syn, věčné Slovo,
o němž kázal svatý apoštol Jan,
stále přichází k nám a přebývá v nás
působením svátosti slavené na jeho památku.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět