Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

Vstupní antifona

Štěpán viděl nebesa otevřená a jako první z mučedníků vešel do nebeské slávy a získal věnec vítězství.

 

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Nauč nás, Bože, žít podle toho,
co dnes slavíme,
ať milujeme i naše nepřátele,
a tak následujeme svatého Štěpána,
modlícího se za ty, kdo ho kamenovali.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

1. čtení - Sk 6,8-10;7,54-60

Vidím nebesa otevřená.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! " Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

 

Mezizpěv - Žl 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc-17,6a

Odp: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

 
Buď mi ochrannou skálou, 
opevněnou tvrzí k mé záchraně, 
vždyť ty jsi má skála a má tvrz, 
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. 
 
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, 
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. 
Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, 
že jsi shlédl na moji bídu. 
 
Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! 
Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, 
zachraň mě svou slitovností. 

 

Zpěv před evangeliem - Žl 118 (117),26a.27a

Aleluja. Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 10,17-22

To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

 

 

Modlitba nad dary

S těmito dary, které klademe na oltář
při výroční oslavě slavného prvomučedníka svatého Štěpána,
přijmi, Bože, i naše upřímné odhodlání zcela se ti odevzdat.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Bůh poslal na svět svého Syna

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tvé Slovo se stalo člověkem,
a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo
a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva:
Když vidíme tvého narozeného Syna,
vidíme tebe, Bože neviditelný,
a jsme uchváceni láskou k tobě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Obnova světa skrze Vtělení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství:
Ty ses nám zjevil, neviditelný Bože,
skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem.
Poslals ho mezi nás,
aby vystavěl, co bylo zbořeno,
aby přivedl zbloudilé k tobě,
aby v něm všechno našlo plnost a jednotu.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k tobě:
Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
tvůj Syn se stal jedním z nás;
naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství:

V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy neporušené panenství Mariino
dalo tomuto světu Spasitele;
a také uctíváme ji, slavnou Matku i Pannu,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, ...

 

Antifona k přijímání

Kamenovali Štěpána a on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha!

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás živíš tělem a krví svého Syna,
jehož narození nám přineslo spásu,
a povzbuzuješ nás příkladem svatého Štěpána,
abychom se k tvému Synu statečně hlásili;
děkujeme ti za to a prosíme tě:
dej, ať se na nás dílo tvého milosrdenství naplní.
Skrze Krista, našeho Pána.
 

 


zpět