SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

 

Vstupní antifona - Is 61,1 (v. Žl 30)

Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako nevěstu ozdobenou šperky.
(V: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.)

 

Vstupní modlitba

Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny,
aby byla důstojným příbytkem tvého Syna;
a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí;
dej na její přímluvu i nám,
ať s pomocí tvé milosti čistí dojdeme k tobě.
Skrze tvého Syna...

 

1. čtení - Gn 3,9-15.20

Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.

 

Mezizpěv - Žl 98 (97),1.2-3ab.3c-4 Odp.: 1a

Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.
 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.
 
Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!

 

2. čtení - Ef 1,3-6.11-12

Bůh si nás vyvolil v Kristu ještě před stvořením světa.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná tys mezi ženami. Aleluja.

 

Evangelium - Lk 1,26-38

Počneš a porodíš syna.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

 

Odpověď na Boží slovo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

Modlitba nad dary

Na přímluvu Panny Marie,
uchráněné od každé poskvrny,
zbav nás, Bože, všech hříchů,
abychom s čistým srdcem slavili oběť,
která zahladila každou lidskou vinu.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Maria neposkvrněná je počátkem a obrazem církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a dnes abychom ti děkovali
také za blahoslavenou Pannu Marii.
 
Neboť tys nedopustil, aby ji poskvrnil hřích,
tys ji naplnil svou milostí
a v jejím čistém lůně
jsi připravil důstojný příbytek pro svého Syna,
našeho Spasitele, Beránka bez poskvrny,
obětovaného za hřích světa.
 
Ona je svatá a požehnaná mezi všemi ženami,
a zastává se nás u tvého trůnu.
Ona je počátkem církve a jejím obrazem:
vždyť i církev bude jednou přijata
jako nevěsta krásná a neposkvrněná.
 
A proto tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
 

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání

Církev tě chválí a velebí, Maria, neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, kéž svátost, kterou jsme přijali,
v nás zahojí rány té viny,
od které byla tvou milostí uchráněna
jediná Panna Maria.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Slavnostní požehnání

Bůh se smiloval nad lidstvem
a poslal nám svého Syna,
Vykupitele, narozeného z Panny Marie:
ať se i nad vámi smiluje
a sešle vám hojnost svého požehnání.
O.: Amen.
 
Ta, která nám dala Dárce života,
ať se za vás vždycky přimlouvá
a provází vás svou ochranou.
O.: Amen.
 
A když nás Kristus svěřil do její mateřské péče,
ať stále zakoušíte její pomoc
a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí.
O.: Amen.
 
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch Svatý.
O.: Amen.

 


zpět