Památka Sv. Františka Xaverského, kněze

 

Vstupní antifona - Žl 18,50; 22,23

Budu tě, Hospodine, mezi národy chválit, budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu. 

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Františka Xaverského,
aby hlásáním evangelia ukazoval
mnohatisícovým zástupům cestu k tobě;
naplň srdce všech věřících
horlivostí šířit světlo tvé pravdy,
aby tvá církev rostla a plnila ve světě své poslání.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „naznačená“ z příslušných společných textů nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

1. čtení - 1 Kor 9,16-19.22-23

Běda, kdybych nehlásal evangelium!

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia.

 

Mezizpěv - Žl 117,1.2

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne na námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.

Zpěv před evangeliem - Srov. Mt 28,19.20

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

 

Evangelium - Mk 16,15–20

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary
i naši ochotu vydávat přesvědčivé svědectví tvé pravdě;
svatý František,veden touhou po spáse lidí
odešel do dalekých krajin, aby tam hlásal evangelium;
prosíme tě: nauč i nás přivádět naše bratry na cestu,
která vede k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Alfonse,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Dvojí příchod Kristův

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 10,27

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, praví Pán, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. 

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej,ať v nás toto přijímání zapálí oheň apoštolské lásky, /div>
a na přímluvu svatého Františka nás veď,
ať naše jednání lépe odpovídá tomu,  k čemu nás voláš,
abychom od tebe dostali odměnu slíbenou těm,
kdo ti slouží s upřímným srdcem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět