Svátek sv. Onřeje, apoštola

 

Vstupní antifona – srov. Mt 4,18–19

Ježíš uviděl u Galilejského moře dva bratry, Petra a Ondřeje, a řekl jim: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Ondřeje za apoštola,
aby hlásal evangelium a byl pastýřem tvé církve;
na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

1. čtení - Řím 10,9-18

Víra je z hlásání, hlásání se pak děje slovem o Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci vě-říš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je boha-tě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť ‘každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen’. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Pís-mu: ‘Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!’ Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: ‘Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?’ Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? – Ale ano! ‘Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.’

 

Mezizpěv - Žl 19 (18), 2-3.4-5 Odp.: Řím 10,18b

Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 4,19

Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 4,18-22

Oni hned nechali sítě a následovali ho.

Slova svatého evangelia podle Matouše

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ond-řeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

 

Modlitba nad dary

Ve svátek svatého apoštola Ondřeje
klademe, Bože, na oltář tyto dary
a prosíme tě:
přijmi je se zalíbením
a dej, ať se pro nás stanou živým pramenem milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Apoštolové jako pastýři Božího lidu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys Pastýř věčný:
svůj lid nikdy neopouštíš
a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš;
vždyť v pastýřích,
kteří podle tvé vůle vedou tvou církev,
je uprostřed nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Apoštolové jako základ církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on založil na apoštolech svou církev,
aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti
a všem lidem zvěstovala tvé království.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě,
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jan 1,41–42

Ondřej řekl svému bratru Šimonovi: Našli jsme Mesiáše. A přivedl ho k Ježíšovi.

 

Modlitba po přijímání

Bože, posilni nás tímto svatým přijímáním,
abychom podle příkladu svatého apoštola Ondřeje
ochotně přijímali Kristův kříž
a jednou i my mohli žít s Kristem ve slávě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět