Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona - Gal 6,14a; 1 Kor 1,18b

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána, Ježíše Krista. My, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty jsi náš Otec
a v tobě má svůj původ každé otcovství,
tys posiloval svaté mučedníky Ondřeje a jeho druhy,
aby až k prolití krve zůstali věrní kříži tvého Syna;
na jejich přímluvu pomáhej i nám,
abychom mezi lidmi šířili tvou lásku
a směli se nazývat a skutečně byli tvými dětmi.
Skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Mdr 3,1-9 (naznačené ze společných textů)

Jako dokonalá oběť se mu zalíbili.

Čtení z knihy Moudrosti.

Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že jsou ho hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože jeho vyvolení najdou lásku a smilování.

 

Mezizpěv – Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (naznačený ze společných textů)

Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,10

Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 10,17-22 (naznačené ze společných textů)

Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář
v den, kdy slavíme památku
svatých mučedníků vietnamských,
a dej, ať účast na oběti tvého Syna
je i pro nás zdrojem síly,
abychom ti po celý svůj život
ve všech protivenstvích zůstali věrní
a stali se obětí, která se ti zalíbí.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svých mučednících Ondřejovi a druzích zjevil svou moc.

Oni následovali tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetili krví;
a jejich oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 5,10

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

 

Modlitba po přijímání

Při slavení památky svatých mučedníků
jsi nás, Bože, nasytil z jednoho chleba;
veď nás, ať jednomyslně setrváváme v lásce
a dosáhneme věčné odměny
připravené pro ty, kdo se osvědčí v utrpení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět