Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pozn.: Vše kromě vstupní modlitby je převzato ze společných textů o Panně Marii, je možné použít také jiné texty.

 

Vstupní antifona

Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila stvořitele všeho; zrodila jsi toho, který stvořil tebe, a navěky zůstáváš pannou.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii,
aby byla svatá a milostiplná;
na její přímluvu dávej i nám
z nevyčerpatelného bohatství své milosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Zach 2,14-17 (naznačené ze společných textů)

Raduj se, siónská dcero, neboť hle, přicházím.

Čtení z knihy proroka Zachariáše.

Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle - přicházím, abych přebýval uprostřed tebe - praví Hospodin. Toho dne se mnohé národy přidají k Hospodinu a stanou se mým lidem. Budou bydlet uprostřed tebe, a (tak) poznáš, že mě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého podílu na posvátné půdě a znovu si vyvolí Jeruzalém. Před Hospodinem ať mlčí každý tvor, neboť povstal ze svého svatého příbytku.

 

Mezizpěv – Lk 1,46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55 (naznačený ze společných textů)

Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila Syna věčného Otce

Velebí
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 

Zpěv před evangeliem - Lk 11,28

Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo, a zachovávají ho. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 12,46-50 (naznačené ze společných textů)

Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní."

Slova svatého evangelia podle Matouše

Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: "Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka."

 

Modlitba nad dary

Bože, slavíme památku Matky tvého Syna
a prosíme tě:
posvěť tyto dary, které přinášíme
jako projev své účasti na jeho oběti,
a spolu s nimi přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Mateřství Panny Marie

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
abychom tě chválili a oslavovali
a abychom ti děkovali také za blahoslavenou Matku, Pannu Marii,
zvláště dnes, když slavíme její Narození.

Neboť na ní spočinula tvá moc
a ona z Ducha Svatého počala tvého jednorozeného Syna:
její slavné, neporušené panenství
dalo světu věčné světlo,
našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy,
nebesa vyznávají tvou slávu
a svatí serafové ti společně zpívají píseň.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
pokorně tě vyznáváme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Církev chválí Boha spolu s Pannou Marií

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých,
a abychom ti spolu s nimi,
především s blahoslavenou Pannou Marií,
zpívali píseň chvály.

Neboť veliké věci jsi učinil celému světu
a tvé slitování je od pokolení do pokolení:
sklonil ses k poníženosti své služebnice
a skrze ni jsi dal světu spasitele,
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Lk 1,49

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás zveš k svému stolu
a dáváš nám podíl na tajemství našeho vykoupení;
uč nás stále hlouběji prožívat účinky naší spásy,
abychom spolu s Matkou tvého Syna
velebili působení tvé milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět