Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Antifony a orace (krom kolekty) jsou převzaty ze společných textů o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky. Lze zvolit jinou antifonu k přijímání nebo modlitbu po přijímání. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona - Mt 25,34.36.40

Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán:
byl jsem nemocen, a navštívíli jste mě.
Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mě jste udělali.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat,
že v chudých prokazuje úctu Kristu;
na její přímluvu dej i nám,
ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – 1 Jan 3,14-18 (naznačené ze společných textů)

Také my jsme povinni položit život za své bratry.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce - jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!

 

Mezizpěv – Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (naznačený ze společných textů)

Ustavičně chci velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 13,34

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 6,27-38 (naznačené ze společných textů)

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako mírou měříte, takovou se zase naměří vám.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na oběti svého Syna
a posiluj nás,
abychom podobně jako tvoji svatí
následovali příklad jeho nesmírné lásky k tobě a k lidem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o pannách a řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jan 15,13

Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo za své přátele položí svůj život.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás shromažďuješ kolem svého stolu
a sytíš nás svátostným pokrmem;
prosíme tě:
pomáhej nám, ať následujeme svatou Alžbětu
v její upřímné zbožnosti
a nezištné lásce, s níž sloužila tvému lidu.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět