Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – srov. Sir 45,30 (řec. 24)

Pán ho ustanovil, aby byl v čele svého lidu,
uzavřel s ním smlouvu pokoje
a dal mu kněžskou hodnost navždy.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty chráníš svou církev, zbudovanou na skále,
aby ji žádné zlo nepřemohlo;
na přímluvu svatého papeže Lva
dej, ať zůstane vždy věrná tvé pravdě
a žije v trvalém pokoji a bezpečí.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Sir 39,8-14 (řec. 6-10) (naznačené ze společných textů)

Naplní (člověka) duchem poznání.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Chce-li to Pán, Svrchovaný, naplní (člověka) duchem poznání, on pak jako déšť vylévá svá moudrá slova a v modlitbě chválí Pána. Sám pak správně řídí svou vůli i rozum a rozjímá o tajemstvích Páně. Ukazuje, jak vzdělává jeho poučení, honosí se Zákonem, který Pán dal jako smlouvu. Mnozí budou chválit jeho moudrost, která až navěky nezanikne. Neztratí se památka na něj a jeho jméno bude žít po všechny věky. O jeho moudrosti vyprávějí národy a shromáždění hlásá jeho chválu.

 

Mezizpěv – Žl 37,3-4.5-6.30-31 (naznačený ze společných textů)

Ústa spravedlivého mluví moudře.

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
Raduj se v Hospodinu
a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
tvému právu jak polednímu jasu.

Ústa spravedlivého mluví moudře,
jeho jazyk hovoří, co je správné.
Boží zákon mu ovládá srdce,
proto nevrávorají jeho kroky.

 

Zpěv před evangeliem – Mk 1,17

Aleluja. Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 16,13-19 (naznačené ze společných textů)

Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev.

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary své církve
a veď ji světlem své milosti,
aby všechen tvůj lid kráčel kupředu správnou cestou,
povzbuzováni svými pastýři,
poslušnými tvého vnuknutí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Řehoře,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 16,16.18

Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: ty jsi Petr – to je skála, a na té skále zbuduji svou církev.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty živíš svou církev svatým pokrmem
a obnovuješ její síly;
prosíme tě,
nepřestávej ji zahrnovat svou otcovskou péčí,
aby pod tvou mocnou ochranou dosáhla plné svobody
a důsledně žila životem z víry.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět