Svátek posvěcení lateránské baziliky

 

Vstupní antifona - Zj 21,2

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů
buduješ svůj duchovní chrám;
rozmnož ve své církvi i působení svého Ducha,
aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti,
kterou bude mí tu tebe v nebi.
Skrze tvého Syna...

 

Slaví-li se tento svátek v neděli, čtou se všechna tři čtení; připadne-li na některý jiný den v týdnu, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium.

1. čtení - Ez 47,1-2.8-9.12

Viděl jsem vodu vytékající z chrámu; a všichni, k nimž se ta voda dostala, se uzdravili.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější brá-ně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřesta-ne jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“

 

Mezizpěv - Žl 46 (45), 2-3.5-6.8-9 Odp.: 5

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Bůh je naše útočiště a síla,
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země,
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku Nejvyššího.
Bůh je v jeho středu, nepohne se,
od časného jitra ho Bůh bude chránit.

S námi je Hospodin zástupů,
Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Pojďte, pozorujte Boží skutky,
které učinil k úžasu země.

 

2. čtení - 1 Kor 3,9c-11.16-17

Jste Božím chrámem.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

 

Zpěv před evangeliem - 2 Kron 7,16

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 2,13-22

Řekl to o chrámu svého těla.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal zprovazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‘Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.’ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Slaví-li se tento svátek v neděli, říká se vyznání víry.

 

Modlitba nad dary

Prosíme, tě, Bože,
dej, ať tam, kde se tvůj lid shromažďuje
k účasti na Kristově oběti,
tvé svátosti účinně působí
a naše modlitby jsou vyslyšeny.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o posvěcení kostela

Církev je dům modlitby a chrám svatého Ducha

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty nám dáváš všechno dobré,
jsi vždycky a všude s námi
a ustavičně nám pomáháš;
ty přebýváš ve své církvi
a stále ji posvěcuješ,
aby ti opravdovým životem vydávala svědectví.
Ona je dům modlitby a
chrám tvého svatého Ducha,
nevěsta Kristova
a matka, radující se ze svých dětí,
ona zdědí slávu tvého království.

A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – 1 Petr 2,5

Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys nám dal v církvi předobraz nebeského Jeruzaléma
a ve svátosti, kterou jsme přijali,
nás posiluješ, abychom k němu stále směřovali;
prosíme tě:
učiň nás chrámem tvé milosti
a doveď nás do nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět