Svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Vstupní antifona – Iz 52,7

Pán si vyvolil svatého Šimona a Judu, aby svým kázáním šířili světlo jeho učení; a dal jim věčnou slávu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys poslal své svaté apoštoly,
aby přiváděli lidi k poznání spásy;
vyslyš prosby své církve
a na přímluvu svatého Šimona a Judy
shromažďuj svůj vyvolený lid
ze všech národů světa.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

1. čtení - Ef 2,19-22

Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

(Bratři!) Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

 

Mezizpěv - Žl 19 (18), 2-3.4-5 Odp.: Řím 10,18b

Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 6,12-19

Vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vy-volil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z ce-lého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli abyli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary
a nauč nás slavit svatá tajemství tak,
abychom i my dosáhli u tebe věčné slávy
jako svatí apoštolové Šimon a Juda.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Apoštolové jako pastýři Božího lidu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys Pastýř věčný:
svůj lid nikdy neopouštíš
a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš;
vždyť v pastýřích,
kteří podle tvé vůle vedou tvou církev,
je uprostřed nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Apoštolové jako základ církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on založil na apoštolech svou církev,
aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti
a všem lidem zvěstovala tvé království.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě,
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jan 14,23

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, praví Pán, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás živíš svátostným chlebem
a tvůj Duch nás shromažďuje vjedno;
dej, ať nás společná oslava
mučednictví svatých apoštolů Šimona a Judy
upevní v tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět