Památka sv. Františka z Assisi

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona

František opustil svůj dům, zřekl se svého dědictví a stal se bratrem ubohých a chudých. A od té chvíle patřil jen Pánu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Františka,
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory
a stal se živým obrazem Krista;
dej nám svou milost,
abychom se i my stávali Kristu podobnými
a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Gal 6,14-18 (přivlastněné)

Křížem je pro mě ukřižován svět a já světu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

(Bratři!) Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, to-tiž na pravé Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.

 

Mezizpěv - Žl 16,1-2a+5.7-8.11 (naznačený ze společných textů)

Ty jsi, Bože, mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.

 

Zpěv před evangeliem – Srov. Mt 11,25

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 11,25-30 (naznačené ze společných textů)

Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary položené na oltář
a pomoz nám dobře se připravit
k slavení památky kalvárské oběti,
abychom jako svatý František
přilnuli velikou láskou k ukřižovanému Kristu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 5,3

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za dary tvé lásky,
kterými nás zahrnuješ při slavení Kristovy oběti,
a prosíme tě:
dej, ať následujeme příklad
lásky a apoštolské horlivosti svatého Františka,
aby to, co od tebe dostáváme,
sloužilo ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět