Památka svatých andělů strážných

 

Vstupní antifona – Žl 91(90),11

Svým andělům vydal Bůh o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti
posíláš své anděly,
aby nás střežili na všech našich cestách;
vyslyš naše prosby
a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání,
abychom pod jejich vedením
šťastně došli do věčné radosti.
Skrze tvého Syna…

 

Vlastní čtení (zde evangelium) pojednávají o tajemství, které je obsahem slavené mše. Je nutné je číst namísto lekcí daných ve feriálním lekcionáři. Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější jako 1. čtení a žalm použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Ex 23,20-23a (přivlastněné)

Můj anděl půjde před tebou.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a po-slouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl půjde před tebou.“

 

Mezizpěv - Žl 91 (90), 1-2.3-4ab.4c-6.10-11 Odp.: 11 (přivlastněný)

Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
kdo dlíš ve stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,
můj Bůh, v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka,
ze zhoubného moru.
Ochrání tě svými perutěmi,
uchýlíš se pod jeho křídla.

Štít a pavéza je věrnost jeho.
Nemusíš se bát noční hrůzy,
šípu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě,
nákazy, jež pustoší o polednách.

Nepřihodí se ti nic zlého
a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě střežili na všech tvých cestách.

 

Zpěv před evangeliem - Žl 103 (102), 21

Aleluja. Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli! Aleluja.

 

Evangelium – Mt 18,1-5.10 (vlastní)

Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a prostřednictvím svých svatých andělů
nás chraň v každém nebezpečí,
abychom ti mohli s jejich pomocí
po celý život oddaně sloužit
a jednou spolu s nimi konat službu
před tvou tváří v blažené věčnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o andělech

Oslavou andělů oslavujeme Boha

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom tě skrze Krista vždycky chválili a oslavovali
a abychom ti také děkovali,
že nám posíláš své anděly.

Neboť v nich se nám ukazuje tvá velikost a sláva
a v nich oslavujeme tebe
a jejich skvělost a krása nám dává tušit,
jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme
a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Dan 3,58

Andělé Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás sytíš chlebem věčného života,
dej, ať nám tento pokrm poutníků nikdy nechybí,
a přikaž svým svatým andělům,
aby vedli naše kroky cestou pokoje a spásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět