Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedené preface se může vzít jiná.

 

Vstupní antifona – srov. Dt 32,10–12

Pán ji vodil a poučoval, střežil ji jako zřítelnici svého oka. Jako orel rozepjal svá křídla a vzal ji a nosil na svých perutích. Pán sám byl jejím vůdcem.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
ty se k nám skláníš jako Otec,
když nespoléháme na sebe,
ale všechnu svou naději skládáme v tebe;
veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě,
kterou jsi ukázal svaté Terezii,
a doveď nás k blaženému patření na svou tvář.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Iz 66,10-14c (přivlastněné)

Hle, přivalím na něj blaho jako řeku.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících.“

 

Mezizpěv - Žl 131 (130), 1.2.3 (přivlastněný)

Ochraň, Pane, duši mou v pokoji u tebe.

Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči,
neženu se za velikými věcmi
pro mě nedostižnými.

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
jako dítě na matčině klíně;
jako dítě,
tak je má duše ve mně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina
nyní i navěky.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Mt 11,25

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 18,1-4 přivlastněné

Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.“

 

Modlitba nad dary

Bože, vyznáváme, že jsi veliký ve svých svatých,
a pokorně tě prosíme:
shlédni na tyto dary,
a jako se ti u svaté Terezie líbila
její láskyplná ochota přinášet každou oběť,
tak přijmi se zalíbením i naši službu.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o pannách a řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 18,3

Pán praví: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za svátostný pokrm
a prosíme tě:
dej, ať v nás rozněcuje takovou lásku,
s jakou se svatá Terezie zcela odevzdávala tobě
a chtěla všem lidem vyprosit tvé slitování a odpuštění.

 


zpět