Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Srov. Žl 1,1–2

Blaze tomu, kdo dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův; vydá ovoce, až přijde jeho čas.

 

Vstupní modlitba

Vstupní modlitba Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma,
aby rozuměl Písmu svatému
a zamiloval si ho celým svým srdcem;
naplň i nás láskou k svému slovu,
aby bylo naším stálým pokrmem
a zdrojem života.
Skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - 2 Tim 3,14-17 (přivlastněné)

Všechno, co je v Písmu, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys do-sáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.

 

Mezizpěv - Žl 119,9.10.11.12.13.14 (naznačený ze společných textů)

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.

Celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.

Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.

Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Sk 16,14b

Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 13,47-52 (naznačené ze společných textů)

Věci nové i staré.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré."

 

Modlitba nad dary

Bože, nauč nás rozjímat o tvém slově,
jak jsi to naučil svatého Jeronýma,
abychom byli stále lépe připraveni
přistupovat k slavení Kristovy oběti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Jeronýma,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jer 15,16

Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem, Hospodine, Bože zástupů, tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce.

 

Modlitba po přijímání

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem;
dej, ať v nás jeho působení vzbudí
větší lásku k tvému slovu,
abychom mu ochotně naslouchali,
správně ho chápali,
podle něho žili
a dosáhli toho, co slibuje.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


zpět