Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

Vstupní antifona – Žl 103(102),20

Velebte Hospodina, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí jeho rozkazů, poslušní na jeho slovo.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí;
dej, ať v našem pozemském životě
zakoušíme pomoc tvých svatých andělů,
sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

1. čtení - Dan 7,9-10.13-14

Tisíce tisíců mu sloužily.

Čtení z knihy proroka Daniela.

Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

Nebo: Zj 12,7-12a

Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje sdrakem; drak ajeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti. Proto se veselte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte!“

 

Mezizpěv - Žl 138 (137), 1-2a.2bc+3.4-5 Odp.: 1c

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly,
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
Když jsem volal, vyslyšels mě,
v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,
až uslyší slova tvých úst.
Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
„Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

 

Zpěv před evangeliem - Žl 103 (102), 21

Aleluja. Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli! Aleluja.

 

Evangelium – Jan 1,47-51

Uvidíte Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“ Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“ Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ‘Vi-děl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

 

Modlitba nad dary

Prosíme tě, Bože,
přijmi tuto oběť chvály,
přenesenou tvými svatými anděly před tvou tvář,
a dej, ať nám prospěje ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o andělech

Oslavou andělů oslavujeme Boha

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom tě skrze Krista vždycky chválili a oslavovali
a abychom ti také děkovali,
že nám posíláš své anděly.

Neboť v nich se nám ukazuje tvá velikost a sláva
a v nich oslavujeme tebe
a jejich skvělost a krása nám dává tušit,
jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme
a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Žl 138(137),1

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, budu ti hrát před anděly.

 

Modlitba po přijímání

Nasytil jsi nás, Bože, chlebem života;
dej, ať v síle tohoto pokrmu,
doprovázeni mocnou ochranou tvých andělů,
vytrvale kráčíme po cestě spásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


zpět