Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Pozn.: Vše krom vstupní modlitby je převzato ze společných textů; je možné použít také jiné texty.

 

Vstupní antifona – Žl 132(131),9

Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí:
dopřáls mu sdílet bolesti tvého Syna na kříži
a skrze jeho službu jsi rozmnožoval
podivuhodné skutky svého milosrdenství;
na jeho přímluvu dopřej i nám,
ať jsme po celý život spojeni
s Kristovým utrpením a smrtí
a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení.
Skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - (naznačené ze společných textů)

 

Mezizpěv – (naznačený ze společných textů)

 

Zpěv před evangeliem –

 

Evangelium – (naznačené ze společných textů)

Slova svatého evangelia podle

 

Modlitba nad dary

Shlédni, Bože, na dary,
které klademe na oltář
při slavení památky svatého Pia;
účast na Kristově oběti
přivedla tvé svaté do nebeské slávy,
dej, ať je i pro nás zdrojem smíření s tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Pia,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 24,46–47

Blaze tomu služebníkovi, kterého Pán při svém příchodu najde, že koná svou povinnost. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať naše účast na hostině,
kterous nám připravil v den památky svatého Pia,
upevní a rozmnoží naše schopnosti a síly,
abychom si uchovali bez porušení dar víry
a kráčeli poznanou cestou spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět