Památka sv. Ludmily

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Př 31,26

V moudrosti otvírá svá ústa, na jazyku má laskavé poučení.

 

Vstupní modlitba

Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily
pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v jejích stopách,
ať jsme pevní ve víře
a bohatí dobrými skutky.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - Př 31,10-13.19-20.26.30-31 (přivlastněné)

Žena, která ctí Hospodina, si zaslouží chválu.

Čtení z knihy Přísloví.

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. V moudrosti otvírá svoje ústa, na jazyku má laskavé poučení. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

 

Mezizpěv - Žl 119 (118),1-2.137-138.139+150.161+168 Odp.: srv.1 (přivlastněné)

Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem.

Jsi spravedlivý, Hospodine,
a správné je tvé rozhodnutí.
Se spravedlností jsi uložil svá přikázání,
s pevností svrchovanou.

Má horlivost mě stravuje,
neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.
Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují,
daleko jsou od tvého zákona.

Knížata mě stíhají bez důvodu,
mé srdce však má úctu k tvým slovům.
Střežím tvá nařízení a přikázání,
neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,10

Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 10,34-39 (přivlastněné)

Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit 'syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho."

 

Modlitba nad dary

Bože, posvěť tyto dary a dej,
aby byly naší posilou,
jako posilovaly svatou Ludmilu
v životě i v hodině smrti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Sláva svatých a naše společenství s nimi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
že ukazuješ svou slávu na svých svatých.

Neboť velikost jejich života je tvůj dar:
vydali o tobě svědectví a dali nám příklad
a nepřestávají za nás u tebe prosit.
V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu
a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
jehož krev nám otvírá přístup do tvého věčného království.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Svědectví, příklad a přímluva svatých

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid
a dáváš mu své svaté;
jejich obdivuhodné svědectví tvou církev ustavičně obnovuje,
jejich život nám zjevuje tvou lásku
a jejich příklad a modlitby nám pomáhají,
aby také skrze nás konal tvůj Syn ve světě dílo spásy.

A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání – srov. Př 31,20

Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku.

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za pokrm věčného života
a prosíme tě:
nauč nás čerpat z tohoto bohatého zdroje tvé milosti,
jako to dělala svatá Ludmila,
a dej, ať i nám přijímání této svátosti
prospívá jako duchovní lék.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět