Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Sir 15,5

Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože,
posiluj ve své církvi ducha,
kterým jsi naplnil svatého Augustina,
a dej, ať i my stále toužíme po tobě a hledáme tebe,
zdroj pravé moudrosti a původce lásky.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení - 1 Jan 4,7-16 (naznačené ze společných textů)

Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

 

Mezizpěv – Žl 119,9.10.11.12.13.14 (naznačený ze společných textů)

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.

Celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.

Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.

Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 23,9a.10b

Aleluja. Jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi; jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 23,8-12 (naznačené ze společných textů)

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte si říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

 

Modlitba nad dary

Slavíme, Bože, památku našeho vykoupení,
v níž nám tvůj Syn dává poznat,
jak nás miluješ,
a pokorně tě prosíme:
dej, ať je nám tato účast na jeho oběti
znamením jednoty a poutem lásky.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Augustina,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 23,10.8

Jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Vy všichni jste bratři.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
ať nás účast na hostině,
v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm,
stále více přetváří v toho, kterého přijímáme.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


zpět