Vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

 

Vstupní antifona

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii
za Matku svého jednorozeného Syna,
a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykoupení
a korunoval ji nebeskou slávou;
na její přímluvu doveď do věčné slávy i nás.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – 1 Kron 15,3-4.15-16; 16,1-2

Přenesli Boží archu a postavili ji doprostřed stanu, který pro ni David zbudoval.

Čtení z první knihy Kronik.

David shromáždil celého Izraele do Jeruzaléma, aby přenesli Hospodinovu archu na místo, které pro ni připravil. David svolal i potomky Árónovy a levity. Synové levitů přenesli Boží archu na tyčích na svých ramenou, jak to poručil Mojžíš podle Hospodinova slova. David poručil náčelníkům levitů, ať postaví své bratry zpěváky s hudebními nástroji, harfami, citerami a cimbály, aby je bylo slyšet a dali zaznít hlasité radostné hudbě. Přenesli tedy Boží archu, postavili ji doprostřed stanu, který pro ni David zbudoval, a obětovali celopaly a pokojné oběti před Bohem. Když David skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid Hospodinovým jménem.

 

Mezizpěv – Žl 132,6-7.9-10.13-14

Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku ty i tvá vznešená archa!

Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě,
nalezli jsme ji na polích Jaaru.
Vejděme do jeho příbytku,
klaňme se u podnože jeho nohou.

Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost
a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
Pro Davida, svého služebníka,
neodmítej tvář svého pomazaného!

Neboť Hospodin si vyvolil Sión,
přál si ho mít za své sídlo:
„To je můj příbytek navěky,
zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.“

 

2 čtení – 1 Kor 15,54-57

Bůh nám dopřává vítězství skrze Ježíše Krista.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: `Vítězně je smrt (navždy) zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?' Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

 

Zpěv před evangeliem – Lk 11,28

Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo, a zachovávají ho. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 11,27-28

Blahoslavený život, který tě nosil.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily.“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

 

Odpověď na Boží slovo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

Modlitba nad dary

Bože, slavíme oběť smíru a chvály
a prosíme tě: očisti naše srdce,
abychom tě mohli po příkladu Panny Marie
celým svým životem chválit a velebit.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o Nanebevzetí Panny Marie

Mariino nanebevzetí je příslibem našeho oslavení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a dnes abychom ti děkovali
také za blahoslavenou Pannu, Bohorodičku Marii.

Neboť tys ji přijal k sobě,
tys nedopustil, aby nad ní panovala smrt:
vždyť ona nám dala Dárce života,
tvého Syna, Ježíše Krista;
ona je prvotinou tvé církve a obrazem její budoucnosti,
a sláva, kterou má u tebe,
je nám nadějí a útěchou na cestě k tobě.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Srov. Lk 11,27

Blahoslavená jsi, Panno Maria, Neboť tys nosila Syna věčného Otce.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys nám dal účast na nebeské hostině
a připravils nám v nebi trvalý domov;
pomoz nám překonat všechny překážky,
abychom na přímluvu Panny Marie nanebevzaté
došli k cíli své pozemské pouti.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět