Památka sv. Kláry, panny

Pozn.: Antifony a orace (krom kolekty) jsou převzaty ze společných textů: je možné vzít také jiné společné texty. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona - srov. Žl 24,5-6

Svatí přijali požehnání od Hospodina a odměnu od Boha, svého spasitele; to je pokolení těch, kdo po něm touží.

 

Vstupní modlitba

Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru,
aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu;
prosíme tě, pomáhej i nám,
abychom nepřilnuli k věcem pozemským,
ale následovali Krista
a došli k patření na tebe v nebeské slávě.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Flp 3,8-14 (naznačené ze společných textů)

Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

(Bratři!) Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá (zachováváním) Zákona, ale tu, (která se dává) tomu, kdo věří v Krista, totiž tu, která (přichází) od Boha a (spočívá) na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, (jak doufám), dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. (Tím neříkám,) že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno (mi jde): nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

 

Mezizpěv – Žl 16,1-2a+5.7-8.11 (naznačený ze společných textů)

Ty jsi, Bože, mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,3

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 19,27-29 (naznačené ze společných textů)

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete.

Slova svatého evangelia podle Matouše

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný."

 

Modlitba nad dary

Při oslavě památky svaté Kláry
klademe, Bože, na oltář tyto dary
jako projev naší oddané služby
a prosíme tě:
zbav nás všeho, co nás od tebe dělí,
abys byl ty sám naším bohatstvím.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať jako svatá Klára
čerpáme z tohoto posvátného pokrmu sílu,
aby stále rostla naše láska,
pomáhej nám uskutečňovat dobré dílo,
které jsi v nás započal,
a dokonej ho v den příchodu
našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


zpět