Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

Vstupní antifona

Svatý Vavřinec vydal svůj život ve službě, kterou mu svěřila církev; mučednictvím osvědčil svou věrnost a vešel do radosti svého Pána, Ježíše Krista.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys naplnil svatého Vavřince
žárem své lásky a dávals mu sílu,
aby věrně konal jáhenskou službu
a překonal všechny útrapy při mučení;
nauč i nás následovat příklad jeho lásky:
milovat, co miloval on,
a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – 2 Kor 9,6-10

Bůh miluje radostného dárce.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti.

 

Mezizpěv – Žl 112,1-2.5-6.7-8.9

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.

Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 8,12b

Aleluja. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 12,24-26

Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“

 

Modlitba nad dary

V den slavné mučednické smrti svatého Vavřince
ti, Bože, přinášíme tyto dary a prosíme:
přijmi je a posvěť, aby nám prospěly ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Vavřincovi zjevil svou moc.

On následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jan 12,26

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

 

Modlitba po přijímání

Přijetím svátostného pokrmu se, Bože,
dovršuje naše účast na Kristově oběti;
prosíme tě:
dej, ať tuto oběť slavíme vždy s takovou oddaností,
s jakou konal svou službu svatý Vavřinec,
a ať se na nás stále plněji projevují její účinky.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět