Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

Pozn.: Antifony jsou převzaty ze společných textů o učitelích církve: je možné vzít také jiné antifony ze společných textů o duchovních pastýřích nebo o učitelích církve. Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 37,30-31

Ústa spravedlivého mluví moudře, jeho jazyk hovoří, co je správné; Boží zákon mu ovládá srdce.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty dáváš své církvi v každé době
nové příklady k následování;
dej, ať v horlivosti o spásu duší
jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonsa,
abychom dosáhli společného cíle v nebi.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Řím 8,1-4 (přivlastněné)

Zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři! Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není tedy nyní žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Neboť na co Zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, (to vykonal Bůh): poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, (Bůh) pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

 

Mezizpěv – Žl 119,9.10.11.12.13.14 (naznačený ze společných textů)

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.
Celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.
Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.
Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,16

Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce. Aleleuja.

 

Evangelium – Mt 5,13-19 (naznačené ze společných textů)

Vy jste světlo světa.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký."

 

Modlitba nad dary

Zapal, Bože, naše srdce ohněm Ducha Svatého,
jímž planul svatý Alfons,
když ti při slavení eucharistické oběti
spolu s dary, které kladl na oltář,
podával všechno, co z lásky k tobě konal a trpěl.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Alfonse,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Lk 12,42

Hle, rozvážný správce, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys povolal svatého Alfonsa,
aby šířil úctu k svátosti oltářní
a stal se jejím věrným rozdělovatelem;
na jeho přímluvu probouzej ve svých věřících
touhu po častém přijímání této svátosti
a vděčnost za její přijetí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


zpět