Památka sv. Gorazda a druhů

Pozn.: Antifony a orace (krom kolekty) jsou převzaty ze společných textů o duchovních pastýřích: je možné vzít také jiné společné texty. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 132,9

Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Gorazda,
Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu,
aby pokračovali v díle svatého Cyril a Metoděje;
na jejich přímluvu nauč i nás předávat svěřený poklad víry,
abychom všichni rostli v milosti
a v poznání tvého Syna Ježíše Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Sk 13,46-49 (naznačené ze společných textů)

Obracíme se k pohanům.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Pavel i Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'" Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

 

Mezizpěv – Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 (naznačený ze společných textů)

Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Mt 28,19.20

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 28,16-20 (naznačené ze společných textů)

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a dej nám ducha upřímné zbožnosti,
abychom tě vděčně chválili
a povzbuzeni slovem i příkladem svatého Jana
se ti odevzdávali s celým svým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Gorazda,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 24,46-47

Blaze tomu služebníkovi, kterého Pán při svém příchodu najde, že koná svou povinnost. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

 

Modlitba po přijímání

Živíš nás, Bože, Kristovým tělem,
posiluj nás také Kristovým slovem,
jehož hlasatelem byl svatý Gorazd,
a uč nás žít podle tvé pravdy
a láskou ji uvádět ve skutek.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět