Svátek sv. Marie Magdalény

 

Vstupní antifona – Jan 20,17

Ježíš řekl Marii Magdaléně: Jdi k mým bratřím a oznam jim, že vystupuji k svému Otci i vašemu Otci a k svému Bohu i vašemu Bohu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalénu,
aby jako první zvěstovala jeho učedníkům
radostné velikonoční poselství;
na její přímluvu dej,
ať i my hlásáme vzkříšeného Krista
a jednou ho spatříme ve věčné slávě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého...

 

1. čtení – Pís 3,1-4a nebo 2 Kor 5,14-17

Nalezla jsem miláčka svého srdce.

Čtení z Písně písní.

Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala, a nenalezla. „Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce.“ Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážní, procházející městem. „Viděli jste miláčka mého srdce?“ Ale sotva jsem je přešla, nalezla jsem miláčka svého srdce.

Kdysi jsme Krista posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.

 

Mezizpěv – Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh,
snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
abych viděl tvou moc a slávu.
Vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě,
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
plesajícími rty zajásají ústa.

Neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.
Má duše lne k tobě,
tvá pravice mě podpírá.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Pověz nám, Maria, cos po cestě viděla? Viděla jsem hrob Krista živého a slávu z mrtvých vstalého. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 20,1.11-18

Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?

Slova svatého evangelia podle Jana.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den památky svaté Marie Magdalény,
od níž tvůj Syn rád přijímal,
co mu z lásky prokazovala.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o sv. Marii Magdaléně

Apoštolka apoštolů

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom tě, všemohoucí Otče,
stejně velký mocí i milosrdenstvím,
ve všem velebili skrze Krista, našeho Pána.

On se v zahradě viditelně ukázal Marii Magdaléně:
té, která ho s láskou provázela za života,
viděla umírat na kříži,
hledala u hrobu, kam byl položen,
a jako první se mu poklonila po jeho vzkříšení.
A poctil ji tím,
že měla apoštolům prokázat apoštolskou službu,
aby se dobrá zvěst o novém životě
šířila do všech končin světa.

A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými
radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – 2 Kor 5,14-15

Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Kristus umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, dej,
ať v nás zbožné přijetí této svátosti
vzbudí takovou lásku k tvému Synu,
s jakou k němu přilnula svatá Marie Magdaléna
jako k svému Mistru a Pánu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


zpět