Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Pozn.: Antifony jsou převzaty ze společných textů o učitelích církve: je možné vzít také jiné antifony ze společných textů o duchovních pastýřích nebo o učitelích církve. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 37,30-31

Ústa spravedlivého mluví moudře, jeho jazyk hovoří, co je správné; Boží zákon mu ovládá srdce.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, veď nás,
ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru,
jehož nebeské narozeniny dnes slavíme:
ať usilujeme o poznání tvé pravdy
a naše láska k tobě ať stále roste.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

1. čtení – Ef 3,14-19 (naznačené ze společných textů)

Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

(Bratři!) Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit - jako všichni křesťané - celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).

 

Mezizpěv – Žl 119,9.10.11.12.13.14 (naznačený ze společných textů)

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
Bude-li se chovat podle tvého slova.

Celým srdcem tě hledám,
nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
abych se neprohřešil proti tobě.

Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Svými rty vypočítávám
všechna rozhodnutí tvých úst.

Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 23,9a.10b

Aleluja. Jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi; jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Aleleuja.

 

Evangelium – Mt 23,8-12 (naznačené ze společných textů)

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nedávejte si říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a dej nám ducha upřímné zbožnosti,
abychom tě vděčně chválili
a povzbuzeni slovem i příkladem svatého Bonaventury
se ti odevzdávali s celým svým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Bonaventuru,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Lk 12,42

Hle, rozvážný správce, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, dej,
ať v nás přijímání svátostného pokrmu
rozmnožuje a upevňuje lásku,
abychom podle příkladu svatého Bonaventury
věrně vyznávali tvou pravdu.
Skrze Krista, našeho Pána


zpět