Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

Vstupní antifona

Svatý Benedikt byl muž ctihodného života, požehnaný milostí i podle jména; v touze po svatém společenství opustil otcovský dům a snažil se líbit jedině Bohu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého opata Benedikta,
aby jako veliký učitel duchovního života
ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě;
prosíme tě, uč i nás,
abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě
a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Př 2,1-9

Tvoje srdce se otevře k poznání.

Čtení z knihy Přísloví.

Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň přes Hospodinem a poznáš Boha. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru.

 

Mezizpěv – Žl 34,2-3.4+6.9+12.14-15

Ustavičně chci velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.

Zdržuj svůj jazyk od zlého,
své rty od falešných slov.
Chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj!

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,3

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 19,27-29

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary
jako projev naší oddané služby
a dej, ať podle příkladu svatého Benedikta
hledáme vždy a za všech okolností tebe a plnění tvé vůle,
aby nás tato služba přiváděla k jednotě
a naplňovala pokojem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Lk 12, 42

Hle, rozvážný správce, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla..

 

Modlitba po přijímání

Nasytil jsi nás, Bože, pokrmem,
který nám dává sílu na cestě k věčnému životu;
veď nás, abychom povzbuzeni tím,
k čemu vybízí svatý Benedikt,
byli svědomití v tvé službě
a opravdovou láskou milovali své bratry.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět