Památka sv. Prokopa, opata

Preface není předepsána, místo zde uvedené preface o duchovních pastýřích je možné vybrat také prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – srov. Oz 2,16

Pán ho vedl do ticha samoty a mluvil k jeho srdci.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Prokopa,
aby kolem sebe shromáždil ty,
kdo se k tobě chtěli přiblížit modlitbou chvály
a prací pro své bližní;
na jeho přímluvu veď i nás,
ať se modlíme a pracujeme tak,
abychom stále žili ve spojení s tebou.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Ef 4,1-7.11-13 (přivlastněné)

Aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost.

 

Mezizpěv – Žl 1,1-2.3.4+6 (přivlastněný)

Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,3

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 19,27-29 (přivlastněné)

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali mě, stokrát víc dostanete.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpoveděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

 

Modlitba nad dary

V den památky svatého Prokopa
klademe, Bože, na oltář dary,
které jsme přijali z tvé štědré ruky;
přijmi je a posvěť,
aby se nám staly posilou proti všemu zlému.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duchovních pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Prokopa,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Srov. Sir 11,12-13

Bůh na něj shlédl s láskou a pro jeho pokoru a skromnost jej pozvedl a povýšil, a mnozí ho následovali a chválili Boha.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys dával svatému Prokopovi sílu a vytrvalost,
aby pokračoval v díle,
které s tvou pomocí započal;
dej, ať i my posilněni svátostným pokrmem
překonáváme obtíže,
které se nám stavějí do cesty.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


zpět