Svátek sv. Tomáše, apoštola

 

Vstupní antifona – srov. Žl 118,28

Vyznávám, že jsi můj Pán a můj Bůh; budu tě oslavovat, můj Bože!

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
naplň nás radostným vědomím,
že se za nás přimlouvá svatý apoštol Tomáš,
a posilni naši víru,
abychom měli věčný život ve jménu tvého Syna,
o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Ef 2,19-22

Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

 

Mezizpěv – Žl 117,1.2

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 20,29

Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 20,24-29

Pán můj a Bůh můj!

Slova svatého evangelia podle Jana.

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“

 

Modlitba nad dary

Přinášíme ti, Bože, oběť chvály
a prosíme tě: přijmi naši oddanou službu,
jako jsi přijal apoštolskou práci svatého Tomáše,
a dej, ať také v nás tvá milost vydává užitek.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Apoštolové jako pastýři Božího lidu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys Pastýř věčný:
svůj lid nikdy neopouštíš
a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš;
vždyť v pastýřích,
kteří podle tvé vůle vedou tvou církev,
je uprostřed nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Apoštolové jako základ církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on založil na apoštolech svou církev,
aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti
a všem lidem zvěstovala tvé království.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě,
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Srov. Jan 20,27

Pohleď na mé jizvy dotkni se jich, vztáhni ruku vlož ji do mého boku; nepochybuj a věř!

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nám v této svátosti
dáváš za pokrm tělo svého Syna,
o němž spolu se svatým Tomášem věříme,
že je to náš Pán a Bůh;
dej, ať se k němu hlásíme také celým svým životem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


zpět