Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Mal 2,6

Nauka pravdy byla v jeho ústech a nepravost se nenalezla na jeho rtech; v pokoji a upřímnosti kráčel s Hospodinem a mnohé odvrátil od nepravosti.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys dal svatému biskupu Irenejovi schopnost
úspěšně upevňovat pravou nauku a pokoj v církvi;
na jeho přímluvu upevňuj i nás ve víře a lásce,
abychom usilovali o svornost a jednotu.
Skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – 2 Tim 2,22b-26 (přivlastněné)

Služebník Páně má být ke všem přívětivý, v usvědčování vlídný.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný! Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána. Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří. Víš přece, že vyvolávají jen hádky. Služebník Páně se však nesmí hádat, ale má být ke všem přívětivý, schopný poučovat, (ve zkouškách) trpělivý a v usvědčování odpůrců vlídný; snad jim Bůh přece někdy dopřeje, že se obrátí, poznají pravdu a přijdou k rozumu, (až se dostanou) ze smyčky, do které je zapletl ďábel, aby dělali, co on chce.

 

Mezizpěv – Žl 37,3-4.5-6.30-31 (naznačený ze společných textů)

Ústa spravedlivého mluví moudře.

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
Raduj se v Hospodinu
a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
tvému právu jak polednímu jasu.

Ústa spravedlivého mluví moudře,
jeho jazyk hovoří, co je správné.
Boží zákon mu ovládá srdce,
proto nevrávorají jeho kroky.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 15,9b.5b

Aleluja. Zůstaňte v mé lásce, praví Pán; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

 

Evangelium – 10,11-16 (naznačené ze společných textů)

Chci, aby tam, kde jsem já, byli i oni se mnou.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich."

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tuto oběť chvály,
kterou slavíme v den mučednické smrti svatého Ireneje,
a uč nás milovat pravdu,
abychom se drželi neporušené víry
a usilovali o jednotu církve.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Bonifáce,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Preface o mučednících

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Bonifácovi zjevil svou moc.

On následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – srov. Jan 15,4–5

Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys přijal svatého Ireneje do nebeské slávy
za to, že statečně vyznával víru až k prolití krve;
prosíme tě:
dej, ať účast na oběti tvého Syna rozmnoží i naši víru,
abychom z ní věrně žili
a na jejím základě byli ospravedlněni.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět