Vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

 

Vstupní antifona – Lk 1,13.15.14

Dáš mu jméno Jan: bude veliký před Hospodinem a už od mateřského lůna bude plný Ducha Svatého; mnozí se budou radovat z jeho narození.

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
veď svůj lid cestou spásy,
ať uposlechne hlasu svatého Jana Křtitele
a bezpečně dospěje k tomu, kterého on ohlašoval,
k Ježíši Kristu, našemu Pánu.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení – Jer 1,4-10

Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsemtě.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil.“ Tu jsem řekl: „Ach, Pane, Hospodine, neumím mluvit, neboť jsem ještě příliš mladý.“ Hospodin mi pravil: „Neříkej: Jsem ještě příliš mladý, neboť kamkoli tě pošlu, půjdeš, a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit. Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ - praví Hospodin. Pak Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, kladu svá slova do tvých úst. Ustanovuji tě dnes nad národy a nad říšemi, abys vytrhával a hubil, abys ničil a bořil, abys stavěl a sázel.“

 

Mezizpěv – Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17

Od klína mé matky byls mým ochráncem.

K tobě se utíkám, Hospodine,
nechť nejsem zahanben navěky!
Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně,
neboť tys moje skála a tvrz.
Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.

Vždyť tys má naděje, Pane,
má důvěra o mého mládí, Hospodine!
V tobě jsem měl oporu od matčina lůna,
od klína mé matky byls mým ochráncem.

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.
Bože, učils mě od mého mládí,
až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

 

2. čtení – 1 Petr 1,8-12

Jak se tato spása uskuteční, to se snažili poznat a to zkoumali už proroci.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Milujete Ježíše Krista, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry totiž spásy duše. Jak se tato spása (uskuteční), to se snažili poznat a to koumali už proroci. Předpovídali o těch dobrodiních, (kterých se mělo dostat) vám. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, (který) v nich (působil), protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět a pak být oslaven. Dostalo se jim zjevení, že tuto službu konají ne pro sebe, ale pro vás – a teď jsou vám (ty pravdy) zvěstovány od hlasatelů evangelia skrze Ducha Svatého poslaného z nebe. (Jsou to pravdy), do kterých i andělé touží důkladněji nahlédnout.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 1,7; Lk 1,17

Aleluja. Jan přišel, aby svědčil o světle, a aby připravil Pánu ochotný lid. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 1,5-17

Porodíti syna a dáš mu jméno Jan.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha Svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný lid.“

 

Odpověď na Boží slovo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

Modlitba nad dary

Bože, přijmi od nás tyto dary
a dej, abychom ti u oltáře
i v celém svém životě sloužili s takovou opravdovostí,
k jaké vybízel svatý Jan Křtitel
svým slovem i příkladem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o Janu Křtiteli

Poslání Předchůdce Páně

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých,
a abychom ti děkovali za svatého Jana Křtitele.

Neboť on, Kristův Předchůdce,
je největší z těch, kdo se narodili z ženy.
Dřív než se narodil, setkal se s Kristem,
zaplesal radostí v mateřském lůně,
a z jeho narození se mnozí radovali.
Jana jsi vyvolil ze všech proroků,
aby ukázal na toho,
který jako Beránek vzal na sebe všechen náš hřích.
Jana jsi vyvolil,
aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho,
který nás křtí Duchem Svatým.
A když vykonal všechno, cos mu uložil,
své svědectví o Kristu zpečetil vlastní krví,
a tak oslavil tvé jméno.

Také my tě oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Lk 1,68

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.

 

Modlitba po přijímání

Pane Ježíši Kriste,
tvůj Předchůdce, svatý Jan Křtitel,
tě nazval Beránkem, jenž snímá hříchy světa;
buď k nám nilosrdný,
a když jsi nás pozval k svému stolu
a nasytil svým tělem a krví,
doveď nás také k věčné hostině v nebi.


zpět