Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Kromě vstupní modlitby je formulář převzat ze společných textů o duchovních pastýřích: o misionářích. Je možné použít i jiný formulář o misionářích nebo o mučednících. Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 96,3

Vypravujte mezi pohany o Boží slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys posiloval svatého biskupa Bonifáce,
aby hlásal pravdy evangelia
a svou víru neváhal zpečetit svou krví;
na jeho přímluvu pomáhej i nám uchovat si víru,
kterou jsme přijali, a podle ní také žít.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Sk 26,19-23 (naznačené ze společných textů)

Mesiáš zvěstuje světlo jak (židovskému) lidu, tak pohanům.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Pavel řekl: "Králi Agrippo, nebránil jsem se poslechnout nebeské vidění. A tak nejprve v Damašku, pak v Jeruzalémě i po celé judské zemi a (konečně) i pohanům jsem kázal, aby se napravili, vrátili se k Bohu a dokázali svoje obrácení skutky. Proto se mě židé v chrámě zmocnili a chtěli mě zabít. Ale s pomocí Boží jsem živ ještě dnes a vydávám svědectví před malými i velkými. A říkám jen to, co mluvili proroci i Mojžíš, že se má stát: že totiž Mesiáš je podroben utrpení, že jako první vstane z mrtvých a že zvěstuje světlo jak (židovskému) lidu, tak pohanům."

 

Mezizpěv – Žl 117,1.2 (naznačený ze společných textů)

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 10,14

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

 

Evangelium – 10,11-16 (naznačené ze společných textů)

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

 

Modlitba nad dary

Na dary, které při slavení památky svatého Bonifáce
klademe na tvůj oltář,
sešli, Bože, své požehnání,
aby se pro nás staly pokrmem,
který je zdrojem nebeské síly a lékem proti hříchu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Bonifáce,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Preface o mučednících

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Bonifácovi zjevil svou moc.

On následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – srov. Lk 10,1.9

Pán poslal učedníky, aby všude ohlašovali: Přiblížilo se k vám Boží království.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, dej,
ať svátost, kterou jsme přijali,
oživí v nás ducha statečnosti a vytrvalosti,
a příklad svatého Bonifáce ať nás povzbudí,
abychom následovali jeho apoštolskou horlivost.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět