Památka sv. Justina, mučedníka

Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – srov. Žl 119,85.46

Nešlechetní mi vyprávěli bajky; ty však nejsou jako tvůj zákon. O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys poučil svatého mučedníka Justina,
že kříž, přestože ho mnozí považují za nesmyslný,
vede k dokonalému poznání Ježíše Krista;
pomáhej i nám,
abychom dokázali odolat svodům klamných nauk
a zůstali vždy pevní ve víře.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – 1 Kor 1,18-25 (naznačené ze společných textů)

Bůh uznal za dobré, že ty, kdo věří, zachrání "pošetilým" kázáním.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Ti, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v Písmu: "Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých." A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? A protože svět pro samou "moudrost" nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání "pošetilým" kázáním. Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť "pošetilá" Boží věc je moudřejší než lidé a "slabá" Boží věc je silnější než lidé.

 

Mezizpěv – Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9 (naznačený ze společných textů)

Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,16

Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 5,13-19 (naznačené ze společných textů)

Vy jste světlo světa.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký."

 

Modlitba nad dary

Bože, dej nám ducha pravé zbožnosti,
abychom s opravdovou úctou slavili oběť,
kterou svatý Justin s neúnavnou statečností obhajoval proti těm,
kdo nesprávně chápali a zesměšňovali tajemství eucharistie.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o mučednících

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Justinovi zjevil svou moc.

On následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – 1 Kor 2,2

Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za pokrm, kterým jsi nás občerstvil,
a prosíme tě: upevňuj v nás ducha vděčnosti,
abychom povzbuzeni příkladem svatého Justina
nepřestávali děkovat za tvé dary.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět