Památka sv. Zdislavy

Pozn.: Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona - srov. Př 14,1-2

Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, kráčela po cestě přímé, ctila Hospodina.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys naučil svatou Zdislavu
osvědčovat lásku k tobě
v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní;
dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času
věrným plněním tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – 1 Petr 3,1-9 (naznačené ze společných textů)

Svaté ženy, které skládaly svou naději v Boha.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Ženy ať poslouchají svého muže. Pak i takoví, kteří nechtějí víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, když budou pozorovat, že s nimi jednáte s úctou a že žijete čistě. Když se zdobíte, nesmí to být jen navenek: že byste si dělaly umělé účesy vlasů, věšely na sebe zlaté šperky a oblékaly si nádherné šaty. Spíše (se má krášlit) srdce (ozdobami) nepomíjejícími: dobrotou a tichostí ducha. Tohle má u Boha cenu! Tak se kdysi krášlívaly svaté ženy, které skládaly svou naději v Boha a byly svému muži podřízeny: tak Sára byla Abraháma poslušná a nazývala ho svým pánem. Jste její dcery, když jednáte dobře a nenecháte se od toho odstrašit. Podobně vy, muži: žijte se svou ženou s rozvážností, protože ona je pohlaví slabší. Chovejte se k ní s (náležitou) úctou jako k spoludědičce milosti, to je života (věčného), aby vaše modlitby nenarážely na překážky. A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

 

Mezizpěv – Žl 128,1-2.3.4-5 (naznačený ze společných textů)

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 8,31b-32

Aleluja. Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky a poznáte pravdu, praví Pán. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 19,27-29 (naznačené ze společných textů)

Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."

 

Modlitba nad dary

Bože, přijmi naši účast na oběti,
která z nás vytváří jedno společenství,
a na přímluvu svaté Zdislavy
naplň naše rodiny svými dary jednoty a pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Sláva svatých a naše společenství s nimi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
že ukazuješ svou slávu na svých svatých.

Neboť velikost jejich života je tvůj dar:
vydali o tobě svědectví a dali nám příklad
a nepřestávají za nás u tebe prosit.
V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu
a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
jehož krev nám otvírá přístup do tvého věčného království.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Svědectví, příklad a přímluva svatých

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid
a dáváš mu své svaté;
jejich obdivuhodné svědectví tvou církev ustavičně obnovuje,
jejich život nám zjevuje tvou lásku
a jejich příklad a modlitby nám pomáhají,
aby také skrze nás konal tvůj Syn ve světě dílo spásy.

A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 12, 50

Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať v nás toto svaté přijímání
nezůstane bez užitku;
ať nás utvrzuje v dobrém
a posvěcuje naše skutky.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět