Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Na Moravě: Památka

Pozn.: Vše kromě vstupní modlitby je převzato ze společných textů o duchovních pastýřích, je možné použít také jiné texty. Preface není předepsána, místo zde uvedené je možné vzít prefaci velikonoční.

 

Vstupní antifona - Dan 3,84.87

Oslavujte, kněží, Pána, chvalte ho, svatí a pokorní srdcem.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys dal svatému Klementovi
pevnou víru a nezdolnou vytrvalost;
vyslyš naše prosby a pro jeho zásluhy nám pomáhej,
ať ho následujeme stálostí ve víře
a dokonalostí v lásce.
Skrze tvého Syna

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně jiné úryvky z příslušných společných textů.

1. čtení - 1 Kor 9,16-19.22-23

Běda, kdybych nehlásal evangelium!

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia.

 

Mezizpěv - Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Nebo: Aleluja.

Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Novou píseň vložil mi do úst,
chvalozpěv našemu Bohu.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

 

Zpěv před evangeliem - Mt 23,9a.10b

Aleluja. Jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi; jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 23,8-12

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nedávejte si říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, účast svého lidu na Kristově oběti
a dej, ať tato naše služba,
kterou ve společenství se svatým Klementem konáme ke tvé slávě,
prospívá také k naší věčné spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Klementa,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 20,28

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za pokrm,
který jsme od tebe přijali při slavení památky svatého Klementa,
a prosíme tě:
ať se naše nynější účast u tvého stolu
naplní ve věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět