Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

 

Vstupní antifona – srov. 2 Mak 7,39-40

Král soptil hněvem a jednal s ním krutěji než s jinými. A on šel na smrt s čistým svědomím a bez výhrady spoléhal na Pána. (Aleluja.)

 

Vstupní modlitba

Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana
za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství;
dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti
a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Řím 8,31b-39

Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Mezizpěv – Žl 69,5ab.7ac+8.15bc+31

Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Nebo: Aleluja.

Více než mám vlasů na hlavě,
je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
silnější než mé kosti
jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.

Nechť nejsou kvůli mně zklamáni,
kdo doufají v tebe, Pane,
nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje,
kdo hledají tebe, Bože Izraeli!
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.

Vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
vytáhni mě z hluboké vody!
Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,10

Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 10,17-22

Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář,
a na přímluvu svatého kněze a mučedníka Jana
odpusť nám všechny naše viny
a naplň nás duchem opravdové zbožnosti,
abychom ti i my sloužili celým srdcem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface

Podivuhodná Boží moc v jeho svatých

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém knězi a mučedníku Janovi zjevil svou moc.

Neboť tys z něho učinil druhého Jana Křtitele;
jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon:
jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost, druhý i tím, že mlčel;
jeden káral porušení manželské věrnosti,
druhý hájil neporušitelnost zpovědního tajemství;
jeden mučednickou korunou dovršil církev starozákonní,
druhý církev Zákona nového ozdobil novou svatozáří.

Jak slavné je toto společenství jména, zápasu i vítězství,
jak podivuhodná je tvá moc ve tvých svatých,
jak je veliké jejich svědectví o tvém Kristu.

Skrze něho tě i my chválíme a vyznáváme
a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

 

 

Antifona k přijímání – 1 Petr 3,4

Člověk do sebe ponořený, se svým neproměnlivým, mírným a tichým duchem; takový je vzácný před Bohem. (Aleluja.)

 

Modlitba po přijímání

Děkujeme ti, Bože, za tento svátostný pokrm
a prosíme tě,
dej, ať z něho čerpáme sílu jako svatý Jan,
abychom ti vždy a za všech okolností zůstali věrní.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět